Dokumenty
i materiały
do pobrania

Dla pracodawcy

Oferta PPK w Santander TFI
Offer PPK in Santander TFI
Najważniejsze informacje o PPK - prezenter dla pracodawcy
Wzór umowy o zarządzanie PPK
Wzór umowy o prowadzenie PPK
Santander PPK - pełnomocnictwo

Dla pracownika

Najważniejsze informacje o PPK - broszura dla pracownika
The Employee Capital Plan (PPK) - employee brochure
Podstawowe informacje o PPK - prezenter dla pracownika
Плани капіталовкладень працівників (PPK) брошура для працівника
Плани капіталовкладень працівників (PPK) листівки для працівника

Dokumenty formalne funduszu Santander PPK SFIO

Prospekt informacyjny Funduszu Santander PPK SFIO
Regulamin rozpatrywania reklamacji PPK
Regulamin PPK - STI24

Wnioski i formularze PPK

Oświadczenie Pracownika o umowach PPK
Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
Wypłata transferowa Pracodawcy
Deklaracja o rezygnacji z wpłat do PPK
Employee’s statement on the Employee Capital Plans (PPK) operated on their behalf
Application for making payments into the Employee Capital Plan (PPK) operated by Santander PPK SFIO
Transfer withdrawal to the Employee Capital Plan (PPK) operated by Santander PPK SFIO made by the Employer on behalf of PPK participant
Declaration on resignation from making payments into the Employee Capital Plans (PPK)
Заява працівника щодо планів капіталовкладень працівників (PPK)
Заява на здійснення платежів до плану капіталовкладень працівників (PPK), який веде Сантандер PPK Відкритий спеціалізований інвестиційний фонд
Трансферний платіж для Плану капіталовкладень працівників (PPK), який веде Сантандер PPK Відкритий спеціалізований інвестиційний фонд, зроблений роботодавцем від імені учасника PPK
Декларація про відмову від здійснення платежів до планів капіталовкладень працівників (PPK)


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).