Dokumenty
i materiały
do pobrania

Dla pracodawcy

Oferta PPK w Santander TFI
Offer PPK in Santander TFI
Najważniejsze informacje o PPK - prezenter dla pracodawcy
Wzór umowy o zarządzanie PPK
Wzór umowy o prowadzenie PPK
Santander PPK - pełnomocnictwo
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK - Krok po kroku
Harmonogram wdrożenia PPK w firmie 20-249 pracowników
Jak i kiedy wprowadzić PPK w firmie zatrudniającej poniżej 20 pracowników?
O PPK w skrócie
Serwis PPK - krok po kroku
Przystąpienie do PPK w Santander TFI
Jak zawrzeć umowę o PPK – jak dopełnić formalności
Jak przekonać pracowników do PPK
PPK w Santander TFI - informacje dla pracodawcy

Dla pracownika

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) - nowy sposób oszczędzania na emeryturę (broszura)
The Employee Capital Plan (PPK) - a new way of saving for a pension (brochure)
Плани капіталовкладень працівників (PPK) - новий спосіб заощадження на пенсію (брошура)
Планы капиталовложений работников (PPK) - новый способ копить на пенсию (брошюра)

 

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) - podstawowe informacje dla pracownika (prezenter)
Employee Capital Plans (PPK) - basic information for the employee (presenter)
Плани капіталовкладень працівників (PPK) - основна інформація для працівника (провідний)
Планы капиталовложений работников (PPK) - новый способ копить на пенсию (ведущий)

 

Dostosowanie inwestycji do wieku inwestującego
Czy PPK to oszczędności emerytalne? Jak wypłacić środki z PPK?

Dokumenty formalne funduszu Santander PPK SFIO

Prospekt informacyjny Funduszu Santander PPK SFIO
Regulamin rozpatrywania reklamacji PPK
Regulamin Serwisu dla pracodawcy
Regulamin Serwisu dla pracownika (STI24)

Wnioski i formularze PPK składane u Pracodawcy

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
Application for making payments into the Employee Capital Plan (PPK) operated by Santander PPK SFIO
Заява на здійснення платежів до плану капіталовкладень працівників (PPK), який веде Сантандер PPK Відкритий спеціалізований інвестиційний фонд

 

Deklaracja o rezygnacji z wpłat do PPK
Declaration on resignation from making payments into the Employee Capital Plans (PPK)
Декларація про відмову від здійснення платежів до планів капіталовкладень працівників (PPK)

 

Deklaracja dotycząca wpłat Uczestnika PPK
Deklaracja finansowania wpłat przez Uczestnika PPK w związku z zawieszeniem finansowania wpłat
Oświadczenie Uczestnika PPK o zawartych na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK
Employee’s statement on the Employee Capital Plans (PPK) operated on their behalf
Заява працівника щодо планів капіталовкладень працівників (PPK)

 

Oświadczenie Uczestnika PPK o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową
Wniosek o wypłatę transferową Pracodawcy
Transfer withdrawal to the Employee Capital Plan (PPK) operated by Santander PPK SFIO made by the Employer on behalf of PPK participant
Трансферний платіж для Плану капіталовкладень працівників (PPK), який веде Сантандер PPK Відкритий спеціалізований інвестиційний фонд, зроблений роботодавцем від імені учасника PPK

Wnioski i formularze PPK składane do Instytucji finansowej

Formularz ustanowienia/zmiany osób uprawnionych do środków zgromadzonych w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
Formularz odwołania osób uprawnionych do środków zgromadzonych w PPK Uczestnika PPK
Formularz zmiany danych Uczestnika w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
Formularz zmiany alokacji inwestycji w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) - dotyczący bieżących środków Uczestnika PPK (nie dotyczy przyszłych wpłat)
Formularz zmiany alokacji wpłat w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
Formularz zwrotu środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) na wniosek Uczestnika PPK
Wniosek o wypłatę transferową Uczestnika PPK
Wniosek o wypłatę środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) w formie świadczenia małżeńskiego
Wniosek o wypłatę z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) po osiągnięciu przez Uczestnika PPK 60. roku życia
Wniosek o zmianę zadeklarowanej liczby rat
Wniosek o wypłatę środków z tytułu poważnego zachorowania
Wniosek o zawarcie Umowy na pokrycie wkładu własnego z PPK


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2020 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).