Kalkulator Twojej dodatkowej emerytury
 

Oblicz wysokość swojego świadczenia emerytalnego z tytułu PPK. Dane, które wprowadzasz do kalkulatora nie są w jakikolwiek sposób utrwalane.

Wpisz wiek przystąpienia do PPK
Wiek musi być w przedziale 18-70 lat
Podaj wysokość Twojego obecnego wynagrodzenia brutto
Wprowadź poprawną wartość
Twoja podstawowa miesięczna wpłata
(% wynagrodzenia brutto)
Wartość musi być w przedziale 0-100%
Twoja podstawowa miesięczna wpłata do PPK to 2% wynagrodzenia brutto.
Podstawowa miesięczna wpłata Twojego pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto.
 
Twoja dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata
(% wynagrodzenia brutto)
0%
0.5%
1%
1.5%
2%
 
0%
 
Dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata pracodawcy
(% wynagrodzenia brutto)
0%
0.5%
1%
1.5%
2%
2.5%
 
0%
 
Do którego roku życia chcesz oszczędzać w PPK?
Wiek musi być w przedziale 60-95 lat
 
Wypłata jednorazowa po zakończeniu oszczędzania
Wartość musi być w przedziale 0-100%
W momencie ukończenia 60 r.ż. możesz rozpocząć proces wypłat z PPK. Kwota jednorazowej wypłaty nie może przekroczyć 25% środków, by mogła być zwolniona z 19% podatku od zysków kapitałowych.
 
Planowany okres wypłat pozostałej części środków
lat
120  miesięcznych rat
Minimalna wartość to 1 rok.
Maksymalna wartośc to 40 lat.
Jeśli pozostałą część środków zdecydujesz się wypłacać przez okres krótszy niż 10 lat (120 miesięcznych rat), wówczas wypłata będzie pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych.
 
Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania
0%
1%
2%
3%
4%
5%
 
3.5%
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat
0%
1%
2%
3%
4%
5%
 
2.75%
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia
0%
1%
2%
3%
4%
5%
 
2.80%
Suma zgromadzonych przez Ciebie środków w PPK
Środki wpłacone
przez pracownika:
0 zł
Środki wpłacone
przez pracodawcę:
0 zł
0 zł
Środki dopłacone
przez Państwo:
0 zł
Wypłacając środki z PPK według zadeklarowanego podziału, otrzymasz łącznie:
Wypłatę jednorazową
0 zł
oraz miesięczne wypłaty z PPK
0 zł
Zobacz, jak wzrośnie świadczenie przy dłuższym oszczędzaniu:
2 lata dłużej:
0 zł
5 lata dłużej:
0 zł
Przedstawiona kalkulacja dodatkowych oszczędności jest szacunkowa.
Założenia kalkulacji:
  • Twoja podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK: 2% wynagrodzenia brutto.
  • Podstawowa obligatoryjna wpłata pracodawcy do PPK: 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto
  • Prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat: 2,75%
  • Prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia: 2,8%
  • Prognozowana średnioroczna stopa zwrotu w okresie inwestycji: 3,5%

Kalkulacje mają charakter wyłącznie informacyjny i przedstawiają symulację wartości zgromadzonego kapitału w przypadku systematycznych wpłat na rachunek uczestnika PPK. Kalkulator bierze pod uwagę wysokość miesięcznych wpłat obowiązkowych oraz dobrowolnych, okres inwestycji oraz przewidywaną przez użytkownika roczną stopę zwrotu z inwestycji. Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat, które będą pobierane w funduszu zdefiniowanej daty oraz wszystkich możliwych wariantów wycofania środków z PPK. Santander PPK SFIO nie gwarantuje osiągnięcia wyniku inwestycyjnego wskazanego w kalkulatorze.
Jeżeli wysokość raty wyniesie mniej niż 50 złotych, środki zapisane na rachunku uczestnika PPK zostaną wypłacone jednorazowo.


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).