Najczęściej zadawane pytania
1. Co to jest PPK i jaki jest jego cel?
Pracowniczy Plan Kapitałowy (dalej też: „PPK” lub „Plan”) to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego. Celem PPK jest systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności przez uczestnika Planu (dalej też: „uczestnik PPK” lub „pracownik”) z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o PPK. PPK obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, i jest obligatoryjne* dla pracodawców. Istnieją konkretne terminy wdrożenia Planu przez pracodawców i są one uzależnione od wielkości danej firmy.


* Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
 • w terminach wskazanych w Ustawie o PPK, prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników, (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.
 • są osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.
 • są mikroprzedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.
2. Których pracowników będę musiał zapisać do PPK?
Uczestnikami PPK będą:
 • osoby po ukończeniu 18. roku życia do 55. roku życia, które muszą zostać zapisane do PPK przez swoich pracodawców. Są to osoby zatrudnione, za których odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powinny zostać zapisane do PPK - o ile nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK;
 • osoby po ukończeniu 55. roku życia do 70. roku życia mogą dołączyć do Planu, składając wniosek swojemu pracodawcy - o ile nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK;
 • osoby, które ukończyły 70 lat, najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia , nie będą miały możliwości zapisania się do PPK.
3. Kiedy muszę wdrożyć PPK w mojej firmie?
Termin wdrożenia PPK jest uzależniony od liczby zatrudnionych pracowników w danej firmie. Wdrożenie PPK to w pierwszej kolejności wybór przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz podpisanie z nią dwóch umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK (zawieranej w imieniu i na zecz pracowników). Pracodawca musi pamiętać o zachowaniu właściwego terminu podpisania obu umów:
Liczba zatrudnionych pracowników Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób 
(według stanu na dzień 31.12.2018 r.) Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób 
(według stanu na dzień 30.06.2019 r.) Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób 
(według stanu na dzień 31.12.2019 r.) Pozostałe podmioty zatrudniające, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od ich wielkości
Termin stosowania przepisów ustawy 
o PPK od 01.07.2019 r. od 01.01.2020 r. od 01.07.2020 r. od 01.01.2021 r.
Maksymalny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK 25.10.2019 r. 24.04.2020 r. 27.10.2020 r. 23.04.2021 r.
(26.03.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
Maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 12.11.2019 r. 11.05.2020 r. 10.11.2020 r. 10.05.2021 r.
(10.04.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
Ważne! W przypadku grup kapitałowych, będzie istniała możliwość uruchomienia PPK we wszystkich spółkach z grupy, zgodnie z terminem stosowania ustawy o PPK dla pracodawcy w grupie, który zatrudnia największą liczbę pracowników.

Terminy wskazane w tabeli powyżej są zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PFR na stronie https://www.mojeppk.pl/
4. Kto wybiera firmę zarządzającą PPK i na jakich zasadach?
Instytucję finansową zarządzającą PPK wybiera pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub, w przypadku jej braku, reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym w danej firmie. Następnie pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wyłonioną w wyżej opisany sposób.
5. Czy wszyscy moi pracownicy muszą posiadać PPK?
PPK jest dobrowolny dla pracowników. Pracodawca ma obowiązek zapisania swoich pracowników do PPK (zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, w imieniu i na rzecz pracowników), jednak pracownicy mogą w każdej chwili (zarówno przed, jak i po zawarciu umowy o prowadzenie PPK dla pracownika przez pracodawcę) zrezygnować z wpłat do PPK, składając pracodawcy odpowiednią deklarację.
6. Co to jest umowa o zarządzanie i umowa o prowadzenie PPK?
Wdrożenie PPK przez pracodawcę, to w pierwszych krokach wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz podpisanie z nią dwóch umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK (zawieranej przez pracodawcę w imieniu i na rzecz jego pracowników).

Umowa o zarządzanie PPK
jest zawierana w postaci elektronicznej przez pracodawcę z wybraną instytucją finansową oferującą PPK. Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową bądź, jeżeli takiej nie posiada, z reprezentacją osób zatrudnionych, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzenie PPK. Wyboru instytucji finansowej dokonuje się w szczególności na podstawie:
 • oceny proponowanych przez instytucję finansową warunków zarzadzania środkami gromadzonymi w PPK,
 • jej efektywności w zarządzaniu aktywami,
 • posiadanego przez instytucję finansową doświadczenia w zarzadzaniu funduszami inwestycyjnymi.
Terminy zawarcia umowy o zarządzanie przez Pracodawcę są z góry określone i zależą od liczby zatrudnionych pracowników (patrz pyt. 3.).Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych, pracodawca samodzielnie wybiera instytucję finansową.

Umowa o prowadzenie PPK
Pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz swoich pracowników umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucją finansową, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.
7. Co się stanie, jeśli nie zawrę umowy o zarządzanie PPK w terminie?
Pracodawca, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w obowiązującym go terminie, musi się liczyć z możliwością nałożenia na niego grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny. ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą dane podmiotów zatrudniających będących płatnikami obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że Pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR w formie pisemnej wzywa pracodawcę do jej zawarcia w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.
8. Od kiedy należy dokonywać pierwszych wpłat do PPK?
Wpłaty do PPK (pracodawcy i pracownika) będą odprowadzane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarta została umowa o prowadzenie PPK (wpłaty realizowane do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca).
9. Kto dokonuje wpłat do PPK i ile one wynoszą?
Wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków budżetu państwa (Funduszu Pracy).
Wpłaty do PPK (pracodawcy i pracownika), to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wysokość wpłaty podstawowej (obowiązkowej) oraz wpłaty dodatkowej (dobrowolnej) będzie wynosiła:

Wpłata podstawowa (obowiązkowa)*:
 • pracodawca: 1,5%
 • pracownik: 2%**

Wpłata dodatkowa (dobrowolna)*:
 • pracodawca: do 2,5%
 • pracownik: do 2%

Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy):
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące i realizuje w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK)
 • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych warunków) – patrz pyt. 6 w sekcji „Pytania pracowników”


* Od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

** Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być mniejsza, niż 2% ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.
10. Co się będzie działo z wpłaconymi do PPK środkami?
Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty (patrz: pkt 11) dopasowane do wieku pracownika. Polityka inwestycyjna takich funduszy, zgodnie z założeniami ustawy o PPK, będzie uwzględniać konieczność ograniczenia poziomu ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) inwestowanie coraz większej części środków w instrumenty dłużne, cechujące się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.
11. Co to są fundusze zdefiniowanej daty?
Fundusz zdefiniowanej daty to fundusz, który w ramach PPK ma za zadanie ułatwić długoterminowe inwestowanie w celu akumulacji i pomnażania kapitału na emeryturę. Cechą charakterystyczną tego typu funduszy jest określenie ich zdefiniowanej daty, będącej, według ogólnego założenia, datą, kiedy uczestnik PPK może rozpocząć wypłacanie środków z funduszu i zaprzestanie dokonywania wpłat. W okresie gromadzenia środków w PPK automatycznie zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując dopuszczalny poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.

Przykładowo: zakładając osiągnięcie wieku 60 lat w 2050 roku, uczestnik PPK automatycznie ma inwestowane środki w fundusz zdefiniowanej daty: „Fundusz YXZ 2050”. Znajomość horyzontu trwania inwestycji umożliwia odpowiednie dostosowywanie ryzyka portfela inwestycyjnego danego funduszu, zgodnie z założeniami ustawy o PPK, uwzględniając konieczność ograniczenia ryzyka (zmniejszanie części akcyjnej, a zwiększanie części dłużnej) w miarę zbliżania się uczestnika funduszu do 60. roku życia tak, aby ewentualne spadki cen akcji, tuż przed zdefiniowanym terminem, nie uszczupliły istotnie wartości zgromadzonego kapitału.
12. Czy pracodawca musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z każdym pracownikiem odrębnie?
Nie ma konieczności zawierania wielu umów. Lista zatrudnionych będzie stanowić załącznik do umowy o prowadzenie PPK, przy czym jej zmiana nie będzie stanowić zmiany do umowy o prowadzenie PPK. Przyjęcie rozwiązania, polegającego na zamieszczeniu listy osób zatrudnionych w załączniku do umowy o prowadzenie PPK, ma z założenia zapobiegać ewentualnej konieczności zawierania osobnych umów dla każdego pracownika, zwłaszcza przez duże podmioty zatrudniające niekiedy tysiące pracowników.
13. Czy otrzymam dostęp do systemu umożliwiającego administrowanie PPK w mojej firmie?
Ustawa nie przewiduje dostarczenia systemu do administrowania PPK. Jednak pracodawca wybierając PPK w Santander TFI S.A. otrzyma pakiet informacji powitalnych (pakiet startowy), które umożliwią aktywację profilu administratora PPK w dedykowanym serwisie online.
14. Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik rezygnuje z realizowania swoich wpłat do PPK?
PPK jest dobrowolny dla pracownika, w związku, z czym, może on w każdej chwili zrezygnować z wpłat do PPK. Pracodawca zobowiązany jest do przyjęcia deklaracji pracownika o niedokonywaniu wpłat do PPK, następnie musi zawiadomić o tym instytucję finansową, zarządzającą PPK w jego firmie, w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia deklaracji. Za uczestnika, który ją złożył, pracodawca również nie dokonuje wpłat, począwszy od miesiąca jej złożenia. Pracodawca cyklicznie, co 4 lata (od dnia ostatniego dnia lutego), musi informować pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z wpłat na PPK, o ponownym zapisie takiego pracownika do PPK i dokonywaniu za niego wpłat oraz dokonywanie tych wpłat (od 1 kwietnia), o ile pracownik ponownie nie złoży rezygnacji z ich dokonywania.
15. Czy pracodawca będzie mógł zmienić wybraną instytucję finansową, z która podpisała umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK?
Tak, w każdej chwili instytucja finansowa prowadząca i zarządzająca PPK może zostać zmieniona. W takiej sytuacji pracodawca wybiera nową instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych (zakładowe organizacje związkowe lub reprezentacja wybranych pracowników). Wyboru dokonuje się, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.


Treści zawarte w serwisie Santander-ppk.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. będą określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.


2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).