Najczęściej zadawane pytania
 
1. Co to jest PPK i jaki jest jego cel?
Pracowniczy Plan Kapitałowy to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego. Celem PPK jest systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności przez uczestnika Planu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) - Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 2215. Ustawa ta zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku, ale konkretne terminy wdrożenia Planu przez pracodawców uzależnione są przede wszystkim od wielkości danej firmy.
Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
 • w terminach wskazanych w Ustawie o PPK, prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników, (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.
 • są osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.
 • są mikroprzedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny i Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Których pracowników będę musiał zapisać do PPK?
Zgodnie z opinią Polskiego Funduszu Rozwoju SA:
„Pracodawca zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich osób zatrudnionych, które ukończyły 18 lat (z wyjątkami określonymi w ustawie – patrz strona 12) i nie ukończyły 55. roku życia, chyba że zrezygnują wcześniej z dokonywania wpłat do PPK. Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, umowy o prowadzenie PPK są zawierane wyłącznie na ich wniosek. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Przy czym w myśl art. 15 ust. 3 ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiej osoby, także jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie zatrudniającym łącznie przez co najmniej 3 miesiące. Przepis ten ma zapobiegać sytuacji, w której pracodawca celowo rozwiąże z osobą zatrudnioną stosunek prawny leżący u podstaw jej zatrudnienia tuż przed ukończeniem przez nią 55. roku życia, a następnie zatrudni ją na nowo po ukończeniu tego wieku. Obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK nie odnosi się natomiast do osób zatrudnionych, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70. rok życia.”
PPK jest dobrowolny dla pracowników co oznacza, że Pracodawca ma obowiązek zapisania swoich pracowników do PPK (zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, w imieniu i na rzecz pracowników), jednak pracownicy mogą w każdej chwili (zarówno przed, jak i po zawarciu umowy o prowadzenie PPK) zrezygnować z wpłat do PPK, składając pracodawcy odpowiednie oświadczenie.
Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych zgodnie z definicją art. 2 ust. 1 pkt 18 Ustawy o PPK.


Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (publikacja z dnia 02.03.2019; link: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html). Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Kiedy muszę wdrożyć PPK w mojej firmie?
Termin wdrożenia PPK jest uzależniony od liczby zatrudnionych pracowników w danej firmie. Wdrożenie PPK to w pierwszej kolejności wybór przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz podpisanie z nią dwóch umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK (zawieranej w imieniu i na rzecz pracowników). Pracodawca musi pamiętać o zachowaniu właściwego terminu podpisania obu umów:
Liczba zatrudnionych pracowników Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31.12.2018 r.) Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019 r.) Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31.12.2019 r.) Pozostałe podmioty zatrudniające, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od ich wielkości
Termin stosowania przepisów ustawy o PPK od 01.07.2019 r. od 01.01.2020 r. od 01.07.2020 r. od 01.01.2021 r.
Maksymalny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK 25.10.2019 r. 24.04.2020 r. 27.10.2020 r. 23.04.2021 r.
(26.03.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
Maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 12.11.2019 r. 11.05.2020 r. 10.11.2020 r. 10.05.2021 r.
(10.04.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
W przypadku grup kapitałowych, istnieje możliwość uruchomienia PPK we wszystkich spółkach z grupy, zgodnie z terminem stosowania ustawy o PPK dla pracodawcy w grupie, który zatrudnia największą liczbę pracowników.
Terminy wskazane w tabeli powyżej są zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PFR na stronie https://www.mojeppk.pl/


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
4. Kto wybiera firmę zarządzającą PPK i na jakich zasadach?
Wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o PPK).

W praktyce taką funkcję może pełnić pracownik lub grupa pracowników wybrana przez załogę - reprezentacja taka nie może bowiem zostać wskazana przez pracodawcę. Przy czym, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy do pracodawcy.
Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes pracowników, w szczególności na podstawie oceny:
 • proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
 • efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami,
 • posiadanego przez instytucję finansową doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie
5. Co się stanie, jeśli nie zawrę umowy o zarządzanie PPK w terminie?
Pracodawca, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w obowiązującym go terminie, musi się liczyć z możliwością nałożenia na niego grzywny w wysokości do 1,5% jego funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny. ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informację zawierającą dane podmiotów zatrudniających będących płatnikami obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że Pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR w formie pisemnej wzywa pracodawcę do jej zawarcia z wyznaczoną instytucją finansową (TFI, w którym więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym posiada PFR) lub przekazania informacji o zawarciu umowy z inną instytucją finansową, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.
6. Od kiedy należy dokonywać pierwszych wpłat do PPK?
Zgodnie z opinią Polskiego Funduszu Rozwoju SA: „Jeżeli umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta w listopadzie 2019 r. Pracownik już w tym miesiącu stanie się uczestnikiem PPK, za którego − pod warunkiem, że nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK − wpłaty będą musiały zostać dokonane. Jeżeli po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wynagrodzenie zostanie wypłacone w listopadzie, wpłaty do PPK będą dokonywane od grudnia 2019 r. (najpóźniej w dniu 15 grudnia 2019 r.), jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK zostanie wypłacone dopiero w grudniu (do 10. dnia tego miesiąca), termin dokonania wpłat do PPK ulegnie przesunięciu o miesiąc, czyli do 15 stycznia 2020 r.”


Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (publikacja z dnia 02.03.2019; link: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Niezbednik_pracodawcy_v.1.1.pdf). Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
7. Kto dokonuje wpłat do PPK i ile one wynoszą?
Wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków budżetu państwa (Funduszu Pracy). Wpłaty do PPK (finansowane przez pracodawcę i pracownika), to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto danego pracownika (zgodnie z Ustawą o PPK art. 2 ustęp 40). Wysokość wpłaty podstawowej (obligatoryjnej) oraz wpłaty dodatkowej (dobrowolnej) będzie wynosiła:

Wpłata podstawowa (obligatoryjna)*:
 • pracodawca: 1,5%
 • pracownik: 2%**

Wpłata dodatkowa (dobrowolna)*:
 • pracodawca: do 2,5%
 • pracownik: do 2%

Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy):
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące i realizuje w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK)
 • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych warunków)


* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu Ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

** Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. będzie to 2700 zł brutto) mogą opłacać składkę mniejszą niż 2 %, ale nie mniejszą niż 0,5%. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty dokonywanej przez pracodawcę (1,5% wpłaty podstawowej)

Od momentu zapisu pracownika do PPK (podpisania przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu danego pracownika) zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobowiązani do finansowania wpłat na rachunek PPK pracownika (w praktyce będzie to robił pracodawca), chyba że zostanie złożona deklaracja w sprawie rezygnacji z wpłat.

Do decyzji pracodawcy należy, czy będzie on wpłacał dodatkową dobrowolną wpłatę – maksymalnie 2,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Maksymalne więc wpłata finansowana przez pracodawcę może wynieść 4% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wpłata pracodawcy będzie finansowana z jego środków własnych.

Pracownik z własnych środków (z wynagrodzenia) będzie finansować wpłatę stanowiącą 2% jego wynagrodzenia brutto. Każdy pracownik będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej dobrowolnej wpłaty w wysokości do 2% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata pracownika wynosić więc może łącznie 4% jego wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Realizacja pierwszej wpłaty do PPK rozpocznie się od kolejnego miesiąca po zawarciu umowy o prowadzenie PPK przez pracodawcę w imieniu danego pracownika (wpłaty realizowane do 15. dnia kolejnego miesiąca).

Pracodawca będzie zlecał jeden zbiorczy przelew na rachunek Funduszu oraz jednocześnie będzie przesyłać informację na temat wysokości poszczególnych wpłat dla poszczególnych pracowników. Agent Transferowy po otrzymaniu informacji o przelewie oraz informacji niezbędnej do rozliczenia wpłat, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu na rzecz poszczególnych pracowników.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
8. Co się będzie działo z wpłaconymi do PPK środkami? Co to są fundusze zdefiniowanej daty?
Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty dopasowane do wieku pracownika – uczestnika PPK.

Fundusz zdefiniowanej daty to fundusz, który w ramach PPK ma za zadanie ułatwić długoterminowe inwestowanie w celu akumulacji i pomnażania kapitału z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60 lat. Cechą charakterystyczną tego typu funduszy jest określenie ich zdefiniowanej daty, będącej, według ogólnego założenia, datą, kiedy uczestnik PPK może rozpocząć wypłacanie środków z funduszu i zaprzestać dokonywania wpłat. W okresie gromadzenia środków w PPK zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
Przykładowo: zakładając osiągnięcie wieku 60 lat w 2050 roku, środki zgromadzone na rachunku takiego uczestnika PPK są inwestowane w fundusz zdefiniowanej daty: „Fundusz YXZ 2050”, w okresie działalności tego funduszu następuje zmniejszanie części akcyjnej na rzecz części dłużnej portfela. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie, stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) inwestowanie coraz większej części środków w instrumenty dłużne, cechujące się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
9. Czy pracodawca musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z każdym pracownikiem odrębnie?
Nie ma konieczności zawierania indywidualnych umów o prowadzenie PPK w imieniu każdego pracownika oddzielnie. Lista zatrudnionych zapisanych do PPK będzie stanowić załącznik do umowy o prowadzenie PPK, przy czym jej zmiana nie będzie stanowić zmiany do umowy o prowadzenie PPK, która jest zawierana przez pracodawcę w imieniu i na rzecz pracownika z instytucją finansową, przy czym zmiana listy nie będzie stanowić zmiany do umowy o prowadzenie PPK.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
10. Czy otrzymam dostęp do systemu umożliwiającego administrowanie PPK w mojej firmie?
Santander TFI planuje wdrożenie dedykowanego serwisu on-line. Aktywacja profilu administratora PPK będzie możliwa po otrzymaniu pakietu informacji powitalnych (pakiet startowy) Pracodawca wybierając PPK w Santander TFI S.A. otrzyma pakiet informacji powitalnych (pakiet startowy), które umożliwią aktywację profilu administratora PPK w dedykowanym serwisie online (funkcjonalności serwisu online są na etapie ustaleń).
11. Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik rezygnuje z realizowania swoich wpłat do PPK?
PPK jest dobrowolny dla pracownika, w związku, z czym, może on w każdej chwili zrezygnować z wpłat do PPK. Pracodawca zobowiązany jest do przyjęcia deklaracji pracownika o niedokonywaniu wpłat do PPK, w formie pisemnej, następnie musi zawiadomić o tym instytucję finansową, zarządzającą PPK w jego firmie, w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia deklaracji.
Pracodawca nie dokonuje wpłat na rzecz pracownika (zarówno tych finansowanych przez pracownika jak i tych finansowanych przez pracodawcę), który zrezygnował z PPK, począwszy od miesiąca złożenia takiej deklaracji.

Pracodawca ma obowiązek dokonywania cyklicznie co 4 lata ponownego, automatycznego zapisu do PPK pracowników, którzy dokonali wcześniejszej rezygnacji z wpłat. Nie pozbawia to pracownika prawa złożenia ponownej deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
12. Czy pracodawca będzie mógł zmienić wybraną instytucję finansową, z która podpisała umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK?
Pracodawca może dokonać zmiany instytucji finansowej (zgodnie z art. 12 Ustawy o PPK). Wyboru nowej instytucji finansowej powinien dokonać zgodnie z powyższymi kryteriami.
Pracownik - Uczestnik PPK nie ma możliwości indywidualnego wyboru instytucji finansowej.


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).