Najczęściej zadawane pytania
 
1. Co to jest PPK i jaki jest jego cel?
Pracowniczy Plan Kapitałowy to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego. Celem PPK jest systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności przez uczestnika Planu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) - Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm. Ustawa ta zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku, ale konkretne terminy wdrożenia Planu przez pracodawców uzależnione są od wielkości danej firmy.

Do PPK nie muszą przystępować:
 
  • samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu Ustawy o PPK,
  • osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
  • mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat,
  • pracodawcy, którzy (w terminie, w którym Ustawa o PPK ma dla nich zastosowanie) prowadzą PPE oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
2. Których pracowników będę musiał zapisać do PPK?
Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich osób zatrudnionych w wieku od 18. do 55. roku życia, które w dacie objęcia go przepisami Ustawy o PPK (zgodnie z art. 134 Ustawy o PPK, tj. odpowiednio 1 lipca 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r. lub 1 lipca 2020 r. lub 1 stycznia 2021 r. ) posiadały 3 miesięczny staż zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się również okresy zatrudnienia u tego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia. Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy po tej dacie, o której mowa powyżej, będą musieli spełnić wymóg posiadania 3 miesięcznego stażu zatrudnienia. Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, pracownik podlega automatycznemu zapisowi do PPK, chyba że wcześniej złoży pracodawcy rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, które są zatrudnione u pracodawcy w dacie objęcia go przepisami Ustawy o PPK, umowa o prowadzenie PPK jest zawierana wyłącznie na ich wniosek. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Pracownicy w tym przedziale wiekowym, zatrudnieni po tej dacie będą musiały spełnić wymóg posiadania 3 miesięcznego stażu zatrudnienia u tego pracodawcy. Pracownicy Ci przystępują do PPK dobrowolnie. Do okresu zatrudnienia wlicza się również okresy zatrudnienia u tego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
3. Czy osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia powinna posiadać 3-miesięczny staż w firmie, aby pracodawca mógł zawrzeć w jej imieniu umowę o prowadzenie PPK?
Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia wyłącznie na jej wniosek.

Warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia jest posiadanie przez nią co najmniej 3-miesięcznego okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, który zawiera w imieniu tej osoby umowę o prowadzenie PPK. Do 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wlicza się zarówno zatrudnienie bieżące, jak i w przypadku przerwy w zatrudnieniu, także zatrudnienie w tym podmiocie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.

Jeśli natomiast osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia pozostaje w zatrudnienia na dzień, od którego podmiot zatrudniający jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy o PPK, dla zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK nie jest wymagane posiadanie przez nią co najmniej 3-miesięcznego okresu zatrudnienia w tym podmiocie. Oznacza to, że podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz takiej osoby umowę o prowadzenie PPK nawet jeśli nie posiada ona 3-miesięcznego okresu zatrudnienia.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
4. Kiedy muszę wdrożyć PPK w mojej firmie?
Termin wdrożenia PPK jest uzależniony od liczby zatrudnionych pracowników w danej firmie. Wdrożenie PPK to w pierwszej kolejności wybór przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz podpisanie z nią dwóch umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK (zawieranej w imieniu i na rzecz pracowników). Pracodawca musi pamiętać o zachowaniu właściwego terminu podpisania obu umów:
Liczba zatrudnionych pracowników Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31.12.2018 r.) Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019 r.) Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31.12.2019 r.) Pozostałe podmioty zatrudniające, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od ich wielkości
Termin stosowania przepisów Ustawy o PPK od 01.07.2019 r. od 01.01.2020 r. od 01.07.2020 r. od 01.01.2021 r.
Maksymalny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK 25.10.2019 r. 27.10.2020 r. 27.10.2020 r. 23.04.2021 r.
(26.03.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
Maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 12.11.2019 r. 10.11.2020 r. 10.11.2020 r. 10.05.2021 r.
(10.04.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)

W przypadku grup kapitałowych, istnieje możliwość uruchomienia PPK we wszystkich spółkach z grupy, zgodnie z terminem stosowania Ustawy o PPK dla pracodawcy w grupie, który zatrudnia największą liczbę pracowników.
Terminy wskazane w tabeli powyżej są zgodne z informacjami opublikowanymi przez PFR na stronie https://www.mojeppk.pl/


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
5. Kto wybiera firmę zarządzającą PPK i na jakich zasadach?
Wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy o PPK).

W praktyce taką funkcję może pełnić pracownik lub grupa pracowników wybrana w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przy czym, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy do pracodawcy.

Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes pracowników, w szczególności na podstawie oceny:
  • proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  • efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami,
  • posiadanego przez instytucję finansową doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
6. Co się stanie, jeśli nie zawrę umowy o zarządzanie PPK w terminie?
Pracodawca, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w obowiązującym go terminie, musi się liczyć z możliwością nałożenia na niego grzywny w wysokości do 1,5% jego funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny. ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informację zawierającą dane podmiotów zatrudniających będących płatnikami obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR w formie pisemnej wzywa pracodawcę do jej zawarcia z wyznaczoną instytucją finansową (TFI, w którym więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym posiada PFR) lub przekazania informacji o zawarciu umowy z inną instytucją finansową, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
7. Od kiedy należy dokonywać pierwszych wpłat do PPK?
Zgodnie z opinią Polskiego Funduszu Rozwoju SA: „Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to, że pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać przekazane w terminie od 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. Natomiast każda kolejna wpłata do PPK może zostać przekazana już w miesiącu jej naliczenia i pobrania. A zatem jeśli umowa o prowadzenie zawarta jest np. 11 maja 2020 r. i jeszcze w tym miesiącu np. 28 maja pracownik otrzymuje wynagrodzenie to wpłaty do PPK naliczone od tego wynagrodzenia powinny zostać przekazane do instytucji finansowej w terminie 1-15 czerwca. Natomiast nie ma przeszkód żeby wpłaty naliczone i pobrane od kolejnego wynagrodzenia wypłaconego w czerwcu przekazać jeszcze w czerwcu.

Jeśli natomiast umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta 11 maja 2020 r., ale pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostanie wypłacone dopiero w czerwcu np. 10 czerwca 2020 r. to w związku z tym, że czerwiec jest w tym przypadku miesiącem następującym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK wpłaty do PPK mogą zostać przekazane do instytucji finansowej już w terminie naliczenia i pobrania tych wpłat ale nie później niż do 15 lipca 2020 r.


Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (link: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html#wplaty_do_PPK)

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
8. Kto dokonuje wpłat do PPK i ile one wynoszą?
Wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków budżetu państwa (Funduszu Pracy). Wpłaty do PPK (finansowane przez pracodawcę i pracownika), to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto danego pracownika (zgodnie z Ustawą o PPK art. 2 ustęp 40). Wysokość wpłaty podstawowej (obligatoryjnej) oraz wpłaty dodatkowej (dobrowolnej) będzie wynosiła:
Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa – obowiązkowa 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna Do 2,5% Do 2%

Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy):
  • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące i realizuje w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK).
  • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych warunków).


* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu Ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w Ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

** Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. jest to 3120 zł brutto) mogą opłacać składkę mniejszą niż 2 %, ale nie mniejszą niż 0,5%. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty dokonywanej przez pracodawcę (wpłata podstawowa – 1,5%).

Od momentu zapisu pracownika do PPK (podpisania przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu danego pracownika) zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobowiązani do finansowania wpłat na rachunek PPK pracownika (w praktyce obie wpłaty będzie naliczał i przekazywał pracodawca), chyba że pracownik złoży deklarację rezygnacji z wpłat.

Do decyzji pracodawcy należy, czy będzie on wpłacał dodatkową, dobrowolną wpłatę – maksymalnie 2,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Maksymalne więc wpłata finansowana przez pracodawcę może wynieść 4% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wpłata pracodawcy będzie finansowana z jego środków własnych.

Pracownik z własnych środków (z wynagrodzenia) będzie finansować wpłatę stanowiącą 2% jego wynagrodzenia brutto. Należy pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę będą stanowić przychód pracownika, wobec czego z jego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek dochodowy (PIT) od tych wpłat.

Każdy pracownik będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej, dobrowolnej wpłaty w wysokości do 2% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata pracownika wynosić więc może łącznie 4% jego wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone i pobrane przez pracodawcę w terminie wypłaty pierwszego wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Realizacja pierwszej wpłaty do PPK zgodnie z Ustawą o PPK powinna rozpocząć się od kolejnego miesiąca po zawarciu umowy o prowadzenie PPK (wpłaty realizowane do 15. dnia kolejnego miesiąca po ich naliczeniu i pobraniu).

Pracodawca będzie zlecał jeden zbiorczy przelew na rachunek funduszu oraz jednocześnie będzie przesyłać informację na temat wysokości poszczególnych wpłat dla poszczególnych pracowników. Agent Transferowy po otrzymaniu informacji o przelewie oraz informacji niezbędnej do rozliczenia wpłat, dokonuje nabycia jednostek uczestnictwa funduszu na rzecz poszczególnych pracowników.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
9. Co się będzie działo z wpłaconymi do PPK środkami? Co to są fundusze zdefiniowanej daty?
Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty dopasowane do wieku pracownika – uczestnika PPK.

Fundusz zdefiniowanej daty to fundusz, który w ramach PPK ma za zadanie ułatwić długoterminowe inwestowanie w celu akumulacji i pomnażania kapitału z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60. roku życia. Cechą charakterystyczną tego typu funduszy jest określenie ich zdefiniowanej daty, będącej, według ogólnego założenia datą, kiedy uczestnik PPK może rozpocząć wypłacanie środków z funduszu i zaprzestać dokonywania wpłat. W okresie gromadzenia środków w PPK zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
Przykładowo: zakładając osiągnięcie 60. roku życia w 2050 roku, środki zgromadzone na rachunku takiego uczestnika PPK są inwestowane w fundusz zdefiniowanej daty: „Fundusz YXZ 2050”, w okresie działalności tego funduszu następuje zmniejszanie części akcyjnej na rzecz części dłużnej portfela. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie, stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) inwestowanie coraz większej części środków w instrumenty dłużne, cechujące się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
10. Czy pracodawca musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z każdym pracownikiem odrębnie?
Nie ma konieczności zawierania indywidualnych umów o prowadzenie PPK w imieniu każdego pracownika oddzielnie. Lista zatrudnionych zapisanych do PPK będzie stanowić załącznik do umowy o prowadzenie PPK, przy czym jej zmiana nie będzie stanowić zmiany do umowy o prowadzenie PPK, która jest zawierana przez pracodawcę w imieniu i na rzecz pracownika z instytucją finansową.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
11. Czy otrzymam dostęp do systemu umożliwiającego administrowanie PPK w mojej firmie?
Santander TFI udziela pracodawcy dostęp do dedykowanego serwisu online – PPK Serwis. Podczas zawierania umowy o zarządzanie PPK z Santander PPK SFIO pracodawca wskazuje dane osób, które będą uprawnione do administrowania serwisem PPK, składania zleceń oraz do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Po weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku o zawarcie umowy o zarządzanie PPK z Santander PPK SFIO, w ciągu 5 dni roboczych na wskazany adres e-mail administratora PPK zostanie wysłany pakiet powitalny, który umożliwi aktywację profilu administratora PPK w dedykowanym serwisie online.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
12. Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik rezygnuje z realizowania swoich wpłat do PPK?
PPK jest dobrowolny dla pracownika, w związku z czym, może on w każdej chwili zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Pracodawca zobowiązany jest do przyjęcia deklaracji pracownika o niedokonywaniu wpłat do PPK, w formie pisemnej, następnie musi zawiadomić o tym instytucję finansową, zarządzającą PPK w jego firmie, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia deklaracji.
Pracodawca nie dokonuje wpłat na rzecz pracownika (zarówno tych finansowanych przez pracownika, jak i tych finansowanych przez pracodawcę), który zrezygnował z PPK, począwszy od miesiąca złożenia takiej deklaracji.

Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie „zapisywany do systemu” co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. (następny termin ponownego wznowienia wpłat wypadnie zatem 1 kwietnia 2027 r., a kolejny 1 kwietnia 2031 r. itd.). Oznacza to, że po uprzednim poinformowaniu pracowników o zbliżającej się dacie wznowienia wpłat pracodawca będzie miał obowiązek wznowić ich odprowadzanie, chyba że pracownik ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, i poinformować podmiot zarządzający wybraną instytucją finansową o tym fakcie, czyli o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
13. Czy pracodawca będzie mógł zmienić wybraną instytucję finansową, z którą podpisał umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK?
Tak, pracodawca będzie mógł dokonać takiej zmiany. Zmiana nastąpi poprzez rozwiązanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową oraz pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy o zarządzenie PPK z inną instytucją finansową. Szczegółowe warunki i tryb dokonywania zmiany instytucji finansowej, w tym okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK, powinny zostać określone w umowie o zarządzanie PPK, zawieranej między pracodawcą a instytucją finansową.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
14. Z jaką częstotliwością pracodawca powinien informować instytucję finansową o składanych przez uczestników PPK deklaracjach rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK?
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o PPK, uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Oznacza to m.in., że pracownik może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK w każdej chwili, zarówno na etapie tworzenia planu, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości. Wystarczy, że pracownik złoży pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zawierającą oprócz jego danych i danych pracodawcy jego oświadczenie o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Co ważne, rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

O złożeniu deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez uczestnika PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować wybraną instytucją finansową niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia mu takiej deklaracji. A więc termin na przekazanie informacji instytucji finansowej o złożeniu deklaracji rezygnacji jest liczony dla każdego uczestnika składającego taką deklarację indywidualnie. Złożenie przez pracownika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obliguje pracodawcę do zaprzestania ich odprowadzania, począwszy od miesiąca, w którym pracownik taką deklarację złożył. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.


Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (publikacja z dnia 20.09.2019 r.; link: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do pobrania/pdf/Niezbednik_Pracodawcy_Jak_wprowadzic_PPK_w_firmie_v2.0.1.pdf oraz https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
15. Czy numer telefonu i adres poczty elektronicznej pracownika mogą być zbierane przez pracodawcę na potrzeby PPK?(
Dane identyfikujące uczestnika są danymi, które powinny zostać wskazane w umowie o prowadzenie PPK zarówno w celu identyfikacji uczestnika w imieniu i na rzecz którego zawierana jest umowa, jak też w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy instytucją finansową a uczestnikiem PPK.

W świetle opinii wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 8 listopada 2019 r., „pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika - jeżeli dysponuje tymi danymi. Pracodawca ma obowiązek prawny do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK takich jak adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej instytucji finansowej. Takie dane stanowią załącznik do umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i zgodnie z Ustawą są uznane za dane identyfikujące uczestnika PPK. […] Pracodawca ma zatem obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni.”


Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych, link do publikacji z dnia 8.11.2019 r.: https://uodo.gov.pl/pl/138/1251

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
16. Które z danych identyfikujących uczestnika są obligatoryjne dla zawarcia przez pracodawcę w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK?
Dane identyfikujące uczestnika PPK zgodnie z w art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PPK to imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Natomiast adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku osób posiadających numer PESEL również rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość nie stanowią obligatoryjnej danej uczestnika PPK, której podanie jest niezbędne przy zawieraniu w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłoszonym w dniu 8 listopada 2019 r. „pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni.”


Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA, link: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html#dane_identyfikujace_uczestnika_PPK oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych, link do publikacji z dnia 8.11.2019 r.: https://uodo.gov.pl/pl/138/1251

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2020 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).