Najczęściej zadawane pytania
1. Co to jest PPK i jaki jest jego cel?
Pracowniczy Plan Kapitałowy (dalej też: „PPK” lub „Plan”) to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego. Celem PPK jest systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności przez uczestnika Planu (dalej też: „uczestnik PPK” lub „pracownik”) z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) - Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 2215. Ustawa ta zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku, ale konkretne terminy wdrożenia Planu przez pracodawców uzależnione są od wielkości danej firmy.
2. Kto będzie uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)?
Uczestnikami PPK będą:
 • osoby w po ukończeniu 18. roku życia do 55. roku życia, które zostaną zapisane do PPK przez swoich pracodawców. Są to osoby zatrudnione, za których odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powinny zostać zapisane do PPK - o ile nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK;
 • osoby po ukończeniu 55. roku życia do 70. roku życia mogą dołączyć do Planu, składając wniosek swojemu pracodawcy - o ile nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK;
 • osoby, które ukończyły 70 lat, najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia, nie będą miały możliwości zapisania się do PPK.
3. Czy muszę wykonać jakieś działania, żeby mieć PPK?
Pracownik nie musi podejmować żadnych działań, aby stać się uczestnikiem PPK. PPK będą powinnością pracodawcy, który posiada ustawowy obowiązek zawarcia z instytucją finansową umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz zapisania do Planu swoich pracowników. Wyjątek stanowią osoby, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, które chcąc przystąpić do PPK, powinny pamiętać o złożeniu wniosku do pracodawcy o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.
4. Kto i ile powinien wpłacać na mój rachunek w PPK?
Od momentu zapisu pracownika do PPK (podpisania przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu danego pracownika) zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobowiązani do finansowania wpłat na indywidualny rachunek PPK pracownika (w praktyce będzie to robił pracodawca). Wpłaty do PPK (pracownika oraz pracodawcy), to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto pracownika (zgodnie z Ustawą o PPK art. 2 ustęp 40). Realizacja pierwszej wpłaty do PPK rozpocznie się od kolejnego miesiąca po zawarciu umowy o prowadzenie PPK przez pracodawcę w imieniu danego pracownika (wpłaty realizowane do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca). Wysokość wpłaty podstawowej (obowiązkowej) oraz wpłaty dodatkowej (dobrowolnej) będzie wynosiła:

Wpłata podstawowa (obowiązkowa)*:
 • pracodawca: 1,5%
 • pracownik: 2%**

Wpłata dodatkowa (dobrowolna)*:
 • pracodawca: do 2,5%
 • pracownik: do 2%

* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu Ustawy o PPK stanowi podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

** Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotnosci minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. będzie to 2700 zł brutto) mogą opłacać składkę mniejszą, niż 2 %, ale nie mniejszą niż 0,5%. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty dokonywanej przez Twojego pracodawcę (1,5% wpłaty podstawowej).
5. Czy otrzymam wpłatę powitalną do PPK? Co to jest i komu przysługuje?
W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, która zostanie zaewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK. Uprawnieni do wpłaty powitalnej są pracownicy, którzy są w PPK, co najmniej 3 pełne miesiące i realizują w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK.
6. Czy otrzymam dopłatę roczną do PPK? Co to jest i komu przysługuje?
Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną na rachunek PPK w wysokości 240 zł. Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W przypadku uczestnika PPK, którego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK:

Jeżeli pracownik jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.

Jeżeli tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

Ustalenia, na którym rachunku PPK pracownika ma być zaewidencjonowana dopłata roczna, dokonuje PFR.
7. Czy, w związku z wpłatami do PPK, moje wynagrodzenie będzie niższe? Ile mnie to będzie kosztować?
Pracownik z własnych środków będzie finansować wpłatę stanowiącą 2% jego wynagrodzenia brutto. Jest to minimalna* i obowiązkowa wpłata, dla osób, które chcą uczestniczyć w PPK. Każdy pracownik będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej dobrowolnej wpłaty w wysokości do 2% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata pracownika wynosić więc może łącznie 4% jego wynagrodzenia. W praktyce to pracodawca przekaże odpowiednią część wynagrodzenia danego pracownika na jego rachunek PPK. Wynagrodzenie netto pracownika zostanie więc pomniejszona o obowiązkowe 2% wpłaty do PPK* oraz o ewentualną dodatkową wpłatę zadeklarowaną przez pracownika.

* Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata podstawowa może być́ mniejsza, niż 2%, ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.
8. Co się będzie działo z wpłaconymi do PPK środkami?
Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty (patrz: pkt 10) dopasowane do wieku pracownika. Polityka inwestycyjna takich funduszy, zgodnie z założeniami Ustawy o PPK, będzie uwzględniać konieczność ograniczenia poziomu ryzyka inwestycyjnego, w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie, stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) inwestowanie coraz większej części środków w instrumenty dłużne, cechujące się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.
9. Czy mogę sam/-a zarządzać inwestycją? Jak i czy to coś kosztuje?
Tak, każdy pracownik po przystąpieniu do PPK otrzyma od Santander TFI S.A. Pakiet informacji powitalnych (pakiet startowy), które umożliwią aktywację profilu PPK w dedykowanym serwisie online. Na swoim indywidualnym profilu PPK pracownik będzie mógł między innymi składać zlecenia zamiany, wypłaty lub zwrotu środków, na bieżąco weryfikować stan wpłat do PPK, a także określić osoby uprawnione do wypłaty środków na wypadek śmierci oraz dokonać aktualizacji swoich danych.

Zarządzanie inwestycją - zgodnie z ustawą o PPK, gromadzone środki lokowane będą w subfunduszu zdefiniowanej daty, właściwym dla wieku danego pracownika. Będzie jednak istniała możliwość złożenia zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu zdefiniowanej daty właściwego dla wieku pracownika na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. To indywidualna decyzja pracownika i powinna być ona zgodna z poziomem ryzyka, jaki jest on w stanie zaakceptować, a także indywidualnym celem oraz zakładanym czasem gromadzenia środków.

Opłaty - maksymalna stawka opłaty za zamianę jednostek uczestnictwa wynosi 1% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających zamianie i wartości aktywów netto subfunduszu na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny, w którym następuje realizacja zamiany. Zgodnie z Ustawą o PPK realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch zamian jest bezpłatna.

Ważne – Santander TFI S.A. może postanowić o zmniejszeniu lub zaniechaniu pobierania opłaty podając ją do wiadomości publicznej (publikacja na stronie Santandertfi.pl) nie później niż w dniu rozpoczęcia promocji zgodnie z obowiązkami informacyjnymi funduszu.
10. Co to są fundusze zdefiniowanej daty?
Fundusz zdefiniowanej daty to fundusz, który w ramach PPK ma za zadanie ułatwić długoterminowe inwestowanie w celu akumulacji i pomnażania kapitału na emeryturę. Cechą charakterystyczną tego typu funduszy jest określenie ich zdefiniowanej daty, będącej, według ogólnego założenia, datą, kiedy uczestnik PPK może rozpocząć wypłacanie środków z funduszu i zaprzestanie dokonywania wpłat. W okresie gromadzenia środków w PPK automatycznie zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując dopuszczalny poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.

Przykładowo: zakładając osiągnięcie wieku 60 lat w 2050 roku, środki zgromadzone na rachunku takiego uczestnika PPK są inwestowane w fundusz zdefiniowanej daty: „Fundusz YXZ 2050”. Znajomość horyzontu trwania inwestycji umożliwia odpowiednie dostosowywanie ryzyka portfela inwestycyjnego danego funduszu, zgodnie z założeniami ustawy o PPK, uwzględniając konieczność ograniczenia ryzyka (zmniejszanie części akcyjnej, a zwiększanie części dłużnej) w miarę zbliżania się uczestnika funduszu do 60. roku życia tak, aby ewentualne spadki cen akcji, tuż przed zdefiniowanym terminem, nie uszczupliły istotnie wartości zgromadzonego kapitału.
11. Jak będę mógł kontrolować stan moich środków w PPK?
Na swoim indywidualnym profilu PPK w serwisie online, który zostanie udostępniony przez instytucję finansową zarządzającą PPK uczestnik PPK będzie mógł kontrolować na bieżąco stan swojego rachunku. Uczestnik PPK będzie również raz w roku otrzymywał okresowe informacje mówiące o stanie zgromadzonych na PPK środków.
12. Kiedy mogę wypłacić środki z PPK i jakie koszty są z tym związane?
Wypłata środków z PPK realizowana jest na wniosek pracownika, który jest składany instytucji finansowej, z którą została zawarta ł umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz danej osoby zatrudnionej Wypłata środków możliwa jest zarówno po osiągnięciu 60. roku życia, a także w wyjątkowych przypadkach przed osiągnięciem tego wieku.

Wypłata przed osiągnięciem 60. roku życia:
 • w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka, istnieje możliwość wypłaty do 25% środków jednorazowo lub w ratach, bez konieczności ich zwrotu;
 • możliwa jest wypłata do 100% środków na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu - z obowiązkiem zwrotu całej kwoty na swój rachunek PPK w ciągu maksymalnie 15 lat (maksymalny wiek uprawniający do skorzystania z takiego rozwiązania to 45 lat)

Wypłata po osiągnięciu 60. roku życia:
 • wypłata środków może odbyć się bez żadnych kosztów w przypadku, gdy: 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK pracownika wypłacanych jest jednorazowo (chyba, że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach), 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych przez okres 10 lat. Przy takich założeniach wypłacane środki nie zostaną pomniejszone o 19% podatek od zysków kapitałowych. Zmiana tego sposobu wypłaty będzie wiązała się z dodatkowymi konsekwencjami podatkowymi*
 • Istnieje również możliwość wnioskowania o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Pracownik może złożyć instytucji finansowej wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek na rzecz, którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych.

* Zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.
13. Czy będę otrzymywać potwierdzenia stanu środków na moim rachunku PPK?
Tak, pracownik raz do roku będzie otrzymywał potwierdzenia o stanie środków zgromadzonych w ramach PPK. Na bieżąco może on również śledzić stan swojego rachunku PPK oraz dokonywać zleceń, logując się na swój profil PPK w dedykowanym serwisie online.
14. Czy pieniądze z PPK podlegają dziedziczeniu?
Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu i nie są one objęte podatkiem od spadków i darowizn. Współmałżonek (przy zachowanej wspólności majątkowej) otrzymuje połowę środków zgromadzonych na rachunku PPK. Jeżeli uczestnik PPK nie postanowi inaczej (na podstawie zlecenia ustanowienia osób uprawnionych do otrzymania po jego śmierci środków zgromadzonych na jego rachunku PPK) środki są dziedziczone na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.
15. Czy mogę zapisać środki z PPK osobie niebędącej spadkobiercą?
Tak, pracownik uczestniczący w PPK może wskazać pisemnie instytucji finansowej osoby uprawnione, które na wypadek jego śmierci otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK.
16. Czy mogę czasowo zawiesić wpłaty do PPK? Jak to zrobić i co się wtedy stanie?
Nie ma możliwości czasowego zawieszenia wpłat do PPK. Można złożyć podmiotowi zatrudniającemu pisemną rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. W każdym momencie, po rezygnacji z wpłat można, na podstawie wniosku składanego pracodawcy, wrócić do ich opłacania. Pracodawca, mimo rezygnacji pracownika, ma obowiązek ponownego zapisu pracownika (osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 55. roku życia) do PPK, co 4 lata (pierwszy termin ponownego automatycznego wznowienia wpłat to 1 kwietnia 2023 roku). W dalszym ciągu pracownik zachowuje prawo do ponownej rezygnacji z wpłat.
17. Czy będę mógł wybrać/zmienić instytucję finansową zarządzającą i prowadzącą PPK?
Nie ma możliwości indywidualnego wyboru instytucji finansowej. Pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu z zakładową organizacją związkową a w razie jej braku z reprezentacją pracowników. Zmiana instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK może nastąpić przy zmianie pracodawcy, gdy pracownik zgodzi się na wypłatę transferową – art. 19, a także, gdy pracodawca dokonuje zmiany z art. 27 Ustawy o PPK.
18. Jak długo musi być zatrudniony pracownik, żeby przystąpić do PPK?
Pracownik musi być zatrudniony u danego pracodawcy minimum 3 miesiące w ostatnich 12 miesiącach.
19. Jak będą dokonywane wpłaty na PPK? Czy muszę wykonać co miesiąc przelew na mój rachunek PPK?
Pracownik nie musi dokonywać żadnych przelewów na swoje PPK. To pracodawca jest zobowiązany do obliczenia i dokonania wpłat na rachunek PPK pracownika (wpłata pracodawcy), a także do obliczenia i pobrania z wynagrodzenia pracownika właściwej kwoty i przekazania jej na jego rachunek PPK (wpłata pracownika).


Treści zawarte w serwisie Santander-ppk.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. będą określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.


2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).