Najczęściej zadawane pytania
 
1. Co to jest PPK i jaki jest jego cel?
Pracowniczy Plan Kapitałowy to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego. Celem PPK jest systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności przez uczestnika Planu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) - Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 2215. Ustawa ta zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku, ale konkretne terminy wdrożenia Planu przez pracodawców uzależnione są od wielkości danej firmy.
Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
 • w terminach wskazanych w Ustawie o PPK, prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników, (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.
 • są osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.
 • są mikroprzedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny i Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Kto będzie uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)?
Zgodnie z opinią Polskiego Funduszu Rozwoju SA:
„Pracodawca zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich osób zatrudnionych, które ukończyły 18 lat (z wyjątkami określonymi w ustawie – patrz strona 12) i nie ukończyły 55. roku życia, chyba że zrezygnują wcześniej z dokonywania wpłat do PPK.
Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, umowy o prowadzenie PPK są zawierane wyłącznie na ich wniosek. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Przy czym w myśl art. 15 ust. 3 ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiej osoby, także jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie zatrudniającym łącznie przez co najmniej 3 miesiące. Przepis ten ma zapobiegać sytuacji, w której pracodawca celowo rozwiąże z osobą zatrudnioną stosunek prawny leżący u podstaw jej zatrudnienia tuż przed ukończeniem przez nią 55. roku życia, a następnie zatrudni ją na nowo po ukończeniu tego wieku.
Obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK nie odnosi się natomiast do osób zatrudnionych, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70. rok życia.”

PPK jest dobrowolny dla pracowników co oznacza, że Pracodawca ma obowiązek zapisania swoich pracowników do PPK (zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, w imieniu i na rzecz pracowników), jednak pracownicy mogą w każdej chwili (zarówno przed, jak i po zawarciu umowy o prowadzenie PPK) zrezygnować z wpłat do PPK, składając pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych zgodnie z definicją art. 2 ust. 1 pkt 18 Ustawy o PPK.


Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (publikacja z dnia 02.03.2019; link: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html). Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Czy muszę wykonać jakieś działania, żeby mieć PPK?
Pracownik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby stać się uczestnikiem PPK. PPK będą powinnością pracodawcy, który posiada ustawowy obowiązek zawarcia z instytucją finansową umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz zapisania do Planu swoich pracowników.

Osoby zatrudnione, które ukończyły 55. roku życia i nie ukończyły70. Roku życia, które chcą przystąpić do PPK, powinny pamiętać o złożeniu wniosku do pracodawcy o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
4. Kto dokonuje wpłat do PPK i ile one wynoszą?
Wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków budżetu państwa (Fundusz Pracy).
Wpłaty do PPK (finansowane przez pracownika oraz pracodawcę), to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto pracownika (zgodnie z Ustawą o PPK art. 2 ustęp 40). Wysokość wpłaty podstawowej (obligatoryjnej) oraz wpłaty dodatkowej (dobrowolnej) będzie wynosiła:
Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa – obowiązkowa 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna Do 2,5% Do 2%

* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu Ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

** Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotnosci minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. będzie to 2700 zł brutto) mogą opłacać składkę mniejszą niż 2 %, ale nie mniejszą niż 0,5%. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty dokonywanej przez pracodawcę (1,5% wpłaty podstawowej).

Od momentu zapisu pracownika do PPK (podpisania przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu danego pracownika) zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobowiązani do finansowania wpłat na rachunek PPK pracownika (w praktyce będzie to robił pracodawca), chyba że zostanie złożona deklaracja w sprawie rezygnacji z wpłat.

Do decyzji pracodawcy należy, czy będzie on wpłacał dodatkową dobrowolną wpłatę – maksymalnie 2,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Maksymalne więc wpłata finansowana przez pracodawcę może wynieść 4% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wpłata pracodawcy będzie finansowana z jego środków własnych.

Pracownik z własnych środków (z wynagrodzenia) będzie finansować wpłatę stanowiącą 2% jego wynagrodzenia brutto. Każdy pracownik będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej dobrowolnej wpłaty w wysokości do 2% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata pracownika wynosić więc może łącznie 4% jego wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Realizacja pierwszej wpłaty do PPK rozpocznie się od kolejnego miesiąca po zawarciu umowy o prowadzenie PPK przez pracodawcę w imieniu danego pracownika (wpłaty realizowane do 15. dnia kolejnego miesiąca).

Pracodawca będzie zlecał jeden zbiorczy przelew na rachunek Funduszu oraz jednocześnie będzie przesyłać informację na temat wysokości poszczególnych wpłat dla poszczególnych pracowników. Agent Transferowy po otrzymaniu informacji o przelewie oraz informacji niezbędnej do rozliczenia wpłat, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu na rzecz poszczególnych pracowników.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
5. Czy otrzymam wpłatę powitalną i dopłatę roczną do PPK? Co to jest i komu przysługuje?
Po przystąpieniu do PPK każdy pracownik otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł z budżetu państwa (Fundusz Pracy). Jednorazowa wpłata realizowana jest wyłącznie przy pierwszym przystąpieniu do PPK, nie obejmuje powrotu do PPK, nie przysługuje także, gdy uczestnik ma inne PPK w innej instytucji finansowej.
W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału Minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, która zostanie zaewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK. Uprawnieni do wpłaty powitalnej są pracownicy, którzy są w PPK co najmniej 3 pełne miesiące i realizują w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK.
Dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, pracownicy - uczestnicy PPK, będą nagradzani za uczestnictwo w PPK. Przewidziano dla nich dopłatę roczną w wysokości 240 zł, również finansowaną z budżetu państwa (Fundusz Pracy). Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W przypadku uczestnika PPK, którego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.
Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK.
 • Jeżeli pracownik jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.
 • Jeżeli tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.
Ustalenia, na którym rachunku PPK pracownika ma być zaewidencjonowana dopłata roczna, dokonuje PFR.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
6. Co się będzie działo z wpłaconymi do PPK środkami?
Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty dopasowane do wieku pracownika – uczestnika PPK.
Fundusz zdefiniowanej daty to fundusz, który w ramach PPK ma za zadanie ułatwić długoterminowe inwestowanie w celu akumulacji i pomnażania kapitału z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60 lat. Cechą charakterystyczną tego typu funduszy jest określenie ich zdefiniowanej daty, będącej, według ogólnego założenia, datą, kiedy uczestnik PPK może rozpocząć wypłacanie środków z funduszu i zaprzestać dokonywania wpłat. W okresie gromadzenia środków w PPK zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
Przykładowo: zakładając osiągnięcie wieku 60 lat w 2050 roku, środki zgromadzone na rachunku takiego uczestnika PPK są inwestowane w fundusz zdefiniowanej daty: „Fundusz YXZ 2050”, w okresie działalności tego funduszu następuje zmniejszanie części akcyjnej na rzecz części dłużnej portfela. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie, stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) inwestowanie coraz większej części środków w instrumenty dłużne, cechujące się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
7. Czy mogę sam/-a zarządzać inwestycją? Jak i czy to coś kosztuje?
Santander TFI planuje wdrożenie dedykowanego serwisu on-line. Planowane jest aby portal dla pracownika umożliwiał Uczestnikowi PPK podgląd informacji o stanie rejestrów w ramach produktu PPK, historii operacji na rejestrach PPK a także składanie wybranych oświadczeń PPK. Rozwiązania dotyczące obsługi rejestrów PPK są w trakcie projektowania / implementacji.

Uczestnik PPK będzie również raz w roku otrzymywał okresowe informacje mówiące o stanie środków zgromadzonych w ramach PPK.

Zgodnie z ustawą o PPK, gromadzone środki lokowane będą w subfunduszu zdefiniowanej daty, właściwym dla wieku danego uczestnika PPK. Uczestnik PPK będzie mógł złożyć Funduszowi wniosek o dokonanie zmiany alokacji inwestycji oraz zmiany alokacji wpłat, na warunkach określonych w Prospekcie Funduszu. Wydając dyspozycję zmiany alokacji inwestycji, Uczestnik PPK określa procentowy udział środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych subfunduszach, przy czym wskazany w zleceniu udział w subfunduszu musi stanowić co najmniej 10% Środków zgromadzonych w PPK. Złożone przez uczestnika PPK zlecenia zmiany alokacji inwestycji opiewające na niższy udział nie zostaną zrealizowane.
Natomiast dokonując zmiany alokacji wpłat uczestnik PPK określa podział przyszłych wpłat do PPK pomiędzy poszczególne subfundusze. Wiąże się to z inwestycją w innych subfunduszach niż w subfunduszu dedykowanym dla jego wieku.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
8. Kiedy mogę wypłacić środki z PPK i jakie koszty są z tym związane?
Wypłata środków z PPK realizowana jest na wniosek uczestnika PPK, który jest składany instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz danej osoby zatrudnionej. Wypłata środków możliwa jest zarówno po osiągnięciu 60. roku życia (przejście na emeryturę nie ma wpływu na formę wypłaty z PPK), a także w wyjątkowych przypadkach przed osiągnięciem tego wieku.

Wypłata przed osiągnięciem 60. roku życia:
 • w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka, istnieje możliwość wypłaty do 25% środków jednorazowo lub w ratach, bez konieczności ich zwrotu;
 • możliwa jest wypłata do 100% środków na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu - z obowiązkiem zwrotu całej kwoty na swój rachunek PPK w ciągu maksymalnie 15 lat (dla osób przed ukończeniem 45 lat)
 • Możesz w każdej chwili dokonać zwrotu środków. Kwota zwrotu będzie pomniejszona o:
  - 30% wartości odkupionych jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte z wpłat pracodawcy (środki te zostaną przekazane do ZUS jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne),
  - jednostki uczestnictwa nabyte za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa,
  - należny podatek od zysków kapitałowych

Wypłata po osiągnięciu 60. roku życia:
 • wypłata środków może odbyć się bez żadnych kosztów w przypadku, gdy: 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK pracownika wypłacanych jest jednorazowo (chyba, że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach), 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych przez okres 10 lat. Zmiana tego sposobu wypłaty będzie wiązała się z dodatkowymi konsekwencjami podatkowymi*
 • istnieje również możliwość wnioskowania o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Uczestnik PPK może złożyć instytucji finansowej wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek na rzecz, którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych.

* Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
9. Czy pieniądze z PPK podlegają dziedziczeniu?
Zgodnie z opinią Polskiego Funduszu Rozwoju SA: „Jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa. Możliwy jest też zwrot tych środków w formie pieniężnej. Jeśli małżonek zmarłego uczestnika PPK jest zainteresowany tą formą wypłaty, powinien złożyć instytucji finansowej odpowiedni wniosek. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi. Środki zgromadzone w PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane małżonkowi, są przekazywane osobom uprawnionym. Warto bowiem podkreślić, że uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną lub więcej osób, które mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Jeśli wskaże kilka osób i nie określi ich udziału w otrzymywanych przez nie środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. W zależności od wniosku osoby uprawnionej przypadające jej środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub części środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK.”

Osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy o PPK jest spadkobierca lub osoba wskazana przez Uczestnika w deklaracji o której mowa powyżej.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (publikacja z dnia 02.03.2019; link: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Niezbednik_pracodawcy_v.1.1.pdf). Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK, który będzie oferowany przez Santander TFI S.A. będą określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
10. Czy mogę zapisać środki z PPK osobie niebędącej spadkobiercą?
Tak, uczestnik PPK może wskazać pisemnie instytucji finansowej osoby uprawnione, które na wypadek jego śmierci otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK.

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
11. Kto wybiera firmę zarządzającą PPK i na jakich zasadach?
Wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o PPK).
W praktyce taką funkcję może pełnić pracownik lub grupa pracowników wybrana przez załogę - reprezentacja taka nie może bowiem zostać wskazana przez pracodawcę. Przy czym, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy do pracodawcy.
Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes pracowników, w szczególności na podstawie oceny:
 • proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
 • efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami,
 • posiadanego przez instytucję finansową doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.
12. Czy otrzymam dostęp do systemu umożliwiającego administrowanie PPK w mojej firmie?
Santander TFI planuje wdrożenie dedykowanego serwisu on-line. Aktywacja profilu administratora PPK będzie możliwa po otrzymaniu pakietu informacji powitalnych (pakiet startowy) Pracodawca wybierając PPK w Santander TFI S.A. otrzyma pakiet informacji powitalnych (pakiet startowy), które umożliwią aktywację profilu administratora PPK w dedykowanym serwisie online (funkcjonalności serwisu online są na etapie ustaleń).


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).