Najczęściej zadawane pytania
 
1. Co to jest PPK i jaki jest jego cel?
Pracowniczy Plan Kapitałowy to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego. Celem PPK jest systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności przez uczestnika Planu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) - Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm. Ustawa ta zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku, ale konkretne terminy wdrożenia Planu przez pracodawców uzależnione są od wielkości danej firmy.

Do PPK nie muszą przystępować:
 • samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu Ustawy o PPK,
 • osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
 • mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat,
 • pracodawcy, którzy (w terminie, w którym Ustawa o PPK ma dla nich zastosowanie) prowadzą PPE oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
2. Kto będzie uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)?
Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich osób zatrudnionych w wieku od 18. do 55. roku życia, które w dacie objęcia go przepisami Ustawy o PPK (zgodnie z art. 134 Ustawy o PPK, tj. odpowiednio 1 lipca 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r. lub 1 lipca 2020 r. lub 1 stycznia 2021 r. ) posiadały 3 miesięczny staż zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się również okresy zatrudnienia u tego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia. Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy po tej dacie, o której mowa powyżej, będą musieli spełnić wymóg posiadania 3 miesięcznego stażu zatrudnienia. Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, pracownik podlega automatycznemu zapisowi do PPK, chyba że wcześniej złoży pracodawcy rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, które są zatrudnione u pracodawcy w dacie objęcia go przepisami Ustawy o PPK, umowa o prowadzenie PPK jest zawierana wyłącznie na ich wniosek. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Pracownicy w tym przedziale wiekowym, zatrudnieni po tej dacie będą musiały spełnić wymóg posiadania 3 miesięcznego stażu zatrudnienia u tego pracodawcy. Pracownicy Ci przystępują do PPK dobrowolnie. Do okresu zatrudnienia wlicza się również okresy zatrudnienia u tego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
3. Czy muszę wykonać jakieś działania, żeby mieć PPK?
Pracownik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby stać się uczestnikiem PPK. PPK będą powinnością pracodawcy, który posiada ustawowy obowiązek zawarcia z instytucją finansową umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz zapisania do Planu swoich pracowników.

Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia, a nie ukończyli 70. roku życia mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek złożony pracodawcy. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 70. roku życia nie mogą przystąpić do PPK.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
4. Kto dokonuje wpłat do PPK i ile one wynoszą?
Wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków budżetu państwa (Fundusz Pracy).
Wpłaty do PPK (finansowane przez pracownika oraz pracodawcę), to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto pracownika (zgodnie z Ustawą o PPK art. 2 ustęp 40). Wysokość wpłaty podstawowej (obligatoryjnej) oraz wpłaty dodatkowej (dobrowolnej) będzie wynosiła:
Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa – obowiązkowa 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna Do 2,5% Do 2%

* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu Ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

** Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. jest to 3120 zł brutto) mogą opłacać składkę mniejszą niż 2%, ale nie mniejszą niż 0,5%. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty dokonywanej przez pracodawcę (wpłata podstawowa – 1,5%).

Od momentu zapisu pracownika do PPK (podpisania przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu danego pracownika) zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobowiązani do finansowania wpłat na rachunek PPK pracownika (w praktyce obie wpłaty będzie naliczał i przekazywał pracodawca), chyba że pracownik złoży deklarację rezygnacji z wpłat.

Do decyzji pracodawcy należy, czy będzie on wpłacał dodatkową, dobrowolną wpłatę – maksymalnie 2,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Maksymalnie więc wpłata finansowana przez pracodawcę może wynieść 4% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wpłata pracodawcy będzie finansowana z jego środków własnych.

Pracownik z własnych środków (z wynagrodzenia) będzie finansować wpłatę stanowiącą 2% jego wynagrodzenia brutto. Należy pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę będą stanowić przychód pracownika, wobec czego z jego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek dochodowy (PIT) od tych wpłat.

Każdy pracownik będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej, dobrowolnej wpłaty w wysokości do 2% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata pracownika wynosić więc może łącznie 4% jego wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone i pobrane przez pracodawcę w terminie wypłaty pierwszego wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Realizacja pierwszej wpłaty do PPK, zgodnie z Ustawą o PPK, powinna rozpocząć się od kolejnego miesiąca po zawarciu umowy o prowadzenie PPK (wpłaty realizowane do 15. dnia kolejnego miesiąca po ich naliczeniu i pobraniu).

Pracodawca będzie zlecał jeden zbiorczy przelew na rachunek funduszu oraz jednocześnie będzie przesyłać informację na temat wysokości poszczególnych wpłat dla poszczególnych pracowników. Agent Transferowy po otrzymaniu informacji o przelewie oraz informacji niezbędnej do rozliczenia wpłat, dokonuje nabycia jednostek uczestnictwa funduszu na rzecz poszczególnych pracowników.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
5. Czy otrzymam wpłatę powitalną i dopłatę roczną do PPK? Co to jest i komu przysługuje?
Po przystąpieniu do PPK każdy pracownik otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł z budżetu państwa (Fundusz Pracy). Jednorazowa wpłata realizowana jest wyłącznie przy pierwszym przystąpieniu do PPK, nie obejmuje powrotu do PPK, nie przysługuje także, gdy uczestnik ma inne PPK w innej instytucji finansowej.
W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału Minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, która zostanie zaewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK. Uprawnieni do wpłaty powitalnej są pracownicy, którzy są w PPK co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe i realizują w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK.
Dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, pracownicy - uczestnicy PPK, będą nagradzani za uczestnictwo w PPK. Przewidziano dla nich dopłatę roczną w wysokości 240 zł, również finansowaną z budżetu państwa (Fundusz Pracy). Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W przypadku uczestnika PPK, którego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK.
 • Jeżeli pracownik jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.
 • Jeżeli tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.
Ustalenia, na którym rachunku PPK pracownika ma być zaewidencjonowana dopłata roczna, dokonuje PFR.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
6. Co się będzie działo z wpłaconymi do PPK środkami?
Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty dopasowane do wieku pracownika – uczestnika PPK.
Fundusz zdefiniowanej daty to fundusz, który w ramach PPK ma za zadanie ułatwić długoterminowe inwestowanie w celu akumulacji i pomnażania kapitału z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60. roku życia. Cechą charakterystyczną tego typu funduszy jest określenie ich zdefiniowanej daty, będącej, według ogólnego założenia datą, kiedy uczestnik PPK może rozpocząć wypłacanie środków z funduszu i zaprzestać dokonywania wpłat. W okresie gromadzenia środków w PPK zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
Przykładowo: zakładając osiągnięcie 60. roku życia w 2050 roku, środki zgromadzone na rachunku takiego uczestnika PPK są inwestowane w fundusz zdefiniowanej daty: „Fundusz YXZ 2050”, w okresie działalności tego funduszu następuje zmniejszanie części akcyjnej na rzecz części dłużnej portfela. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie, stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) inwestowanie coraz większej części środków w instrumenty dłużne, cechujące się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
7. Czy środki zgromadzone w PPK są bezpieczne?
Inwestycja w fundusze inwestycyjne, nawet w fundusze pieniężne, gotówkowe lub obligacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Polityka inwestycyjna funduszy zdefiniowanej daty, zgodnie z założeniami Ustawy o PPK, uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. W okresie gromadzenia środków w PPK automatycznie zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując dopuszczalny poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.

Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika) możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych, cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Należy zwrócić uwagę, że nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje organ nadzoru – Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór sprawowany jest w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK (art. 51 ust. 1-2 Ustawy o PPK).


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
8. Czy mogę sam/-a zarządzać inwestycją? Jak i czy to coś kosztuje?
Santander TFI wdrożyło dedykowany serwis on-line STI24 dla pracowników - uczestników PPK. Główną funkcjonalnością portalu dla pracownika jest podgląd informacji o stanie rejestrów w ramach produktu PPK, historii operacji na rejestrach PPK, a także składanie wybranych dyspozycji oraz oświadczeń PPK.

Dzięki systemowi STI24 uczestnicy PPK mogą złożyć następujące zlecenia:
 • Zmianę alokacji inwestycji – jest to zlecenie zmieniające rozłożenie dotychczasowej inwestycji uczestnika w poszczególnych subfunduszach. Wpłata do jednego subfunduszu powinna stanowić nie mniej niż 10% wpłaty, a procentowy udział poszczególnych subfunduszy powinien sumować się do 100%.
 • Zmianę alokacji wpłat – dotyczy zmiany alokacji przyszłych wpłat dokonywanych na rachunek PPK (określony podział będzie stosowany również do podziału wpłaty powitalnej, dopłat rocznych oraz przyjmowanych Wypłat Transferowych) pomiędzy poszczególne subfundusze. Wpłata do jednego subfunduszu powinna stanowić nie mniej niż 10% wpłaty, a procentowy udział poszczególnych subfunduszy powinien sumować się do 100%.
 • Zwrot - czyli wycofanie w dowolnym momencie środków zgromadzonych dotychczas w PPK. Zwrotowi podlegają środki zgromadzone na PPK pomniejszone o:
  - przekazywaną do ZUS kwotę równą 30% środków pieniężnych z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych z wpłat finansowanych przez pracodawcę,
  - kwotę naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz
  - kwotę z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa.


Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
9. Kiedy mogę wypłacić środki z PPK i jakie koszty są z tym związane?
Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników PPK i podlegają dziedziczeniu. Wypłata środków z PPK realizowana jest na wniosek uczestnika PPK, który jest składany instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz danej osoby zatrudnionej. Wypłata środków możliwa jest zarówno po osiągnięciu 60. roku życia (przejście na emeryturę nie ma wpływu na formę wypłaty z PPK), a także w wyjątkowych przypadkach przed osiągnięciem tego wieku.

Wypłata przed osiągnięciem 60. roku życia:
 1. w przypadku poważnej choroby – uczestnika PPK, małżonka lub dziecka – wypłata do 25% środków, bez obowiązku ich zwrotu,
 2. w przypadku zakupu mieszkania lub budowy domu na kredyt – wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego z obowiązkiem zwrotu – dotyczy uczestników, którzy nie ukończyli 45. roku życia,
 3. możliwość wycofania (zwrotu) środków w dowolnym momencie, co będzie się jednak wiązało z pomniejszeniem wypłacanej kwoty o:

- przekazywaną do ZUS kwotę równą 30% środków pieniężnych z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych z wpłat finansowanych przez pracodawcę,
- kwotę naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz
- kwotę z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa.

Wypłata po osiągnięciu 60. roku życia:

Po ukończeniu 60. roku życia uczestnik PPK może dysponować zgromadzonymi środkami bez względu na to, czy nadal pracuje, czy też nie. Po podjęciu przez niego decyzji o rozpoczęciu wypłat pracodawca nie dokonuje wpłat do PPK dla tego pracownika. Nie otrzymuje on też dopłaty rocznej ze strony państwa:
 1. Jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych w PPK środków, a następnie 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (przez 10 lat lub więcej). Nie wiąże się to wówczas z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
 2. Wypłata całości zgromadzonych środków (w jednej racie) albo w mniej niż 120 ratach – co wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Wypłata całości zgromadzonych środków następuje również w sytuacji, gdy wysokość pierwszej raty wyliczona przez podzielenie łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK w dniu złożenia wniosku przez 120 rat lub jeśli uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat – przez liczbę rat odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł (w takim przypadku również pobierany jest podatek od zysków kapitałowych).
 3. Wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego w co najmniej 120 miesięcznych ratach – pod warunkiem, że małżonek również ukończył 60. rok życia i na jego rzecz została zawarta umowa o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, która prowadzi Twoje PPK.
 4. Transfer środków na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub lokaty terminowej prowadzonej w SKOK spełniającej wymogi Ustawy o PPK lub - w przypadku umowy z zakładem ubezpieczeń, na podstawie której uczestnik nabywa prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego - do zakładu ubezpieczeń.

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
10. Czy mogę przetransferować swoje środki zgromadzone w PPE do PPK
Nie, aktualne przepisy Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) nie przewidują możliwości przetransferowania środków zgromadzonych w PPE na rachunek, na którym są gromadzone środki w ramach PPK. Powyższe znajduje zastosowanie również w przypadku zmiany pracodawcy – nadal środki zgromadzone w PPE nie mogą być przetransferowane do PPK.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (publikacja z dnia 20.09.2019 r., link: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Niezbednik_Pracodawcy_Jak_wprowadzic_PPK_w_firmie_v2.0.1.pdf)

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
11. Czy po dokonaniu zwrotu środków zgromadzonych na moim rachunku PPK przed osiągnięciem przeze mnie 60. roku życia mogę dalej kontynuować oszczędzanie w ramach PPK?
Tak, po dokonaniu zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnik może dalej kontynuować oszczędzanie. Zwrot środków przed ukończeniem 60. roku życia wiąże się z utratą ulg podatkowych i dopłat od Państwa za okres poprzedzający zwrot. Pracodawca będzie dalej finansował podstawowe i ewentualnie dodatkowe wpłaty do PPK, chyba, że uczestnik złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
12. Czy pieniądze z PPK podlegają dziedziczeniu?
Środki zgromadzone na indywidualnych rachunkach PPK są własnością prywatną uczestnika PPK i podlegają dziedziczeniu. Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej jedną lub więcej osób, które po jego śmierci mają otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku.**

Jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, połowa środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) zostanie przekazana małżonkowi zmarłego uczestnika PPK w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK, IKE lub PPE lub jako zwrot w formie pieniężnej. Pozostałe środki zostaną wypłacone osobom wskazanym w pisemnej dyspozycji przekazanej instytucji finansowej prowadzącej PPK. Jeżeli uczestnik PPK nie wskazał takich osób, środki zgromadzone na jego rachunku PPK podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Forma wypłaty środków z rachunku PPK po zmarłym uczestniku PPK zależy od woli osoby uprawnionej, której należą się środki ( lub ich część). W zależności od wniosku osoby uprawnionej, środki po zmarłym uczestniku PPK podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej.

Kwoty zwrotu w formie pieniężnej otrzymane przez małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnione są zwolnione z podatku dochodowego oraz konieczności przekazania 30% środków do ZUS. Nie podlegają również podatkowi od spadków i darowizn.

** Jeżeli uczestnik PPK wskaże w pisemnej dyspozycji kilka osób uprawnionych, ale nie oznaczy ich udziału w środkach zgromadzonych w PPK, uważa się, że udziały tych osób są równe.

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
13. Czy mogę zapisać środki z PPK osobie niebędącej spadkobiercą?
Tak. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o PPK środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane zgodnie z art. 85 Ustawy o PPK (małżonkowi zmarłego uczestnika), przekazywane są osobom uprawnionym.

W myśl art. 21 ust. 1 Ustawy o PPK uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, zgodnie z przepisami rozdziału 13. tej Ustawy, środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 17 Ustawy o PPK przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub spadkobiercę uczestnika PPK, które na zasadach określonych w Ustawie, otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci. Jeżeli uczestnik PPK nie wskaże takich osób, środki zgromadzone na rachunku podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
14. Kto wybiera firmę zarządzającą PPK i na jakich zasadach?
Wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy o PPK).
W praktyce taką funkcję może pełnić pracownik lub grupa pracowników wybrana w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przy czym, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy do pracodawcy.
Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes pracowników, w szczególności na podstawie oceny:
 • proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
 • efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami,
 • posiadanego przez instytucję finansową doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.
15. Czy otrzymam dostęp do systemu umożliwiającego zarządzanie moim rachunkiem PPK?
Tak. Każdy uczestnik PPK, dla którego zostały otwarte rejestry PPK w funduszu Santander PPK SFIO otrzymuje od Santander TFI pakiet powitalny:
 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez pracodawcę,
 • pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny, wskazany przez pracodawcę.
Pakiet powitalny będzie zawierać, oprócz szczegółowych informacji o PPK i zasadach uczestnictwa w programie, m.in. instrukcję, jak uzyskać dostęp do internetowego serwisu STI24, za pomocą którego pracownicy – uczestnicy PPK będą mogli zarządzać swoim rachunkiem PPK.

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2020 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).