Dziękujemy za zainteresowanie
i wybór PPK w Santander TFI S.A.
Jesteś na etapie zapisu swojej firmy
do Pracowniczego Planu Kapitałowego -
aby to zrobić, wystarczy wypełnić wniosek online.

Wypełnij wniosek PPK

Do wypełnienia wniosku będą Ci potrzebne:

 • dane oraz jeden z numerów identyfikacyjnych Twojej firmy (NIP, KRS, REGON);
 • plik z umową o zarządzanie PPK, jeśli została ona wcześniej podpisana w formie papierowej;
 • dane osób z Twojej firmy uprawnionych do: administrowania serwisem PPK, składania zleceń i zawarcia umowy o prowadzenie PPK;
 • decyzja o tym, czy Twoja firma będzie odprowadzała dodatkowe wpłaty dla pracowników i jeśli tak, to w jakiej wysokości;
 • dane osób kontaktowych oraz uprawnionych do zawarcia umowy;
 • plik z dokumentem potwierdzającym umocowanie do zawarcia umowy.
Przystąpienie do PPK w Santander TFI
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK - Krok po kroku
Chcesz wdrożyć PPK, ale masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą
Zbigniew Najman

Zbigniew Najman Dyrektor Działu Sprzedaży

Skontaktuj się

Co dalej? Jak wygląda proces zawarcia umowy o zarządzanie PPK?
1
Krok 1. Wypełnienie wniosku online
Wypełnij wniosek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w Santander TFI S.A.
 
 
2
Krok 2. Weryfikacja wniosku przez instytucję finansową
Santander TFI weryfikuje poprawność Twojego wniosku
 
 
3
Krok 3. Wysyłka umowy o zarządzanie PPK

Umowa zostaje potwierdzona – na adres/adresy e-mail administratorów PPK w Twojej firmie zostają wysłane:

 • list powitalny
 • umowa o zarządzanie PPK wraz z załącznikami
 • dostęp (login i jednorazowe hasło) do serwisu PPK dla pracodawcy wraz z instrukcją obsługi serwisu
 • instrukcja zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników
 • polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Nie lubisz być zaskakiwany? Już teraz poznaj szczegóły wszystkich obowiązkowych etapów wdrożenia PPK w Twojej firmie

Wszystkie kroki i formalności związane z pełnym wdrożeniem PPK w swojej firmie zrealizujesz online. Zapoznaj się z harmonogramem – pamiętaj, że zgodnie z ustawą o PPK obowiązują Cię konkretne terminy związane z wdrożeniem PPK.

PDF
Harmonogram wdrożenia PPK w firmie 20-249 pracowników
Dlaczego PPK w Santander TFI?
Ponad 365 000 000 zł
Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi ponad 365 mln zł.*
1998
Ponad 20 lat
na rynku funduszy inwestycyjnych.
 
Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku.
15 mld zł
Aktywa pod zarządzaniem o wartości ponad 15 mld zł.*
140 000
Zaufanie ponad 140 tys. Klientów.

*Stan na 30.10.2020 r.


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2020 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).