PPK
w Twojej firmie
Sprawdź terminy
i warunki

1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej: „Ustawa” lub „Ustawa o PPK”) zobowiązująca pracodawców do terminowego wdrożenia PPK w swojej firmie (termin wdrożenia PPK uzależniony jest od wielkości danej firmy). W praktyce oznacza to, że każdy pracodawca będzie musiał podjąć konkretne działania, zachowując przy tym wskazane w Ustawie terminy dotyczące wdrożenia PPK w swojej firmie. Proces ten można podzielić na kilka etapów:

1
Przygotowanie firmy do wdrożenia PPK
To etap planowania, w którym należy uwzględnić budżet na wdrożenie PPK, a także dodatkowy koszt związany z wpłatami do PPK w planie finansowym.
2
Wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK
W porozumieniu z reprezentacją pracowników lub zakładową organizacją związkową należy wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK.
3
Zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK
Wdrożenie PPK wiąże się z koniecznością zawarcia z wybraną instytucją finansową w określonym terminie dwóch umów: umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników
Sprawdź terminy obowiązujące Twoją firmę.
4
Administrowanie PPK
Jako pracodawca masz obowiązek właściwego administrowania PPK. Oznacza to m.in. obowiązek realizacji wpłat do PPK, zapewnienie możliwości składania dyspozycji przez pracowników w ramach ich PPK oraz bieżącą współpracę z wybraną instytucją finansową zarządzającą PPK.
 
Terminy
wdrożenia PPK

Wdrożenie PPK w Twojej firmie to w pierwszych krokach wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz podpisanie z nią dwóch umów: o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK (zawieranej w imieniu i na rzecz Twoich pracowników). Jako pracodawca musisz pamiętać o zachowaniu właściwego terminu podpisania obu umów. Termin wdrożenia PPK zależy od liczby zatrudnionych pracowników.

Liczba zatrudnionych pracowników Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31.12.2018 r.) Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019 r.) Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31.12.2019 r.) Pozostałe podmioty zatrudniające, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od ich wielkości
Termin stosowania przepisów ustawy o PPK od 01.07.2019 od 01.01.2020 od 01.07.2020 od 01.01.2021
Maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK 25.10.2019 24.04.2020 27.10.2020 23.04.2021 (26.03.2021 dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
Maksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK 12.11.2019 11.05.2020 10.11.2020 10.05.2021 (10.04.2021 dla podmiotów z sektora finansów publicznych)

Ważne! W przypadku grup kapitałowych będzie istniała możliwość uruchomienia PPK we wszystkich spółkach z grupy zgodnie z terminem stosowania ustawy o PPK dla pracodawcy w grupie, który zatrudnia największą liczbę pracowników.

Terminy wskazane w tabeli powyżej są zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PFR na stronie https://www.mojeppk.pl/

 
Umowa o prowadzenie
PPK – uczestnicy

Każdy pracodawca wdrażający PPK ma obowiązek zapisania do Planu swoich pracowników. W zależności od wieku pracownika zapis ten jest obowiązkowy lub realizowany na indywidualny wniosek pracownika.

Wiek pracownika Zapis do PPK (zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika)
po ukończeniu 18. roku życia do 55. roku życia Obowiązkowy
po ukończeniu 55. roku życia do 70. roku życia Na indywidualny wniosek osoby zatrudnionej, pod warunkiem, że jej staż pracy u danego pracodawcy to min. 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
po ukończeniu 70. roku życia Nie ma możliwości zapisu do PPK
 
Wpłaty do PPK

Wpłaty do PPK (pracodawcy i pracownika) to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wysokość wpłaty podstawowej oraz dodatkowej będzie wynosiła:

Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa - obowiązkowa 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna do 2,5% do 2%
Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy)
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
 • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych warunków)

* Od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
** Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata podstawowa może być mniejsza niż 2% ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.

 
Nowe obowiązki pracodawcy związane z PPK

Zarówno przed, jak i po wdrożeniu PPK jako pracodawca zobowiązany jesteś spełnić klika ważnych obowiązków.

Przed i w momencie wdrożenia PPK Po wdrożeniu PPK
 • Uwzględnienie dodatkowego kosztu na wpłaty do PPK w planach finansowych.
 • Wybór (wymagana konsultacja z reprezentacją pracowników lub zakładową organizacją związkową) i zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową dopuszczoną do oferowania PPK (wykaz instytucji na portalu PFR), a także zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swoich pracowników.
 • Ustawienie parametrów portalu administracyjnego PPK udostępnionego przez instytucję finansową.
 • Dostosowanie systemu kadrowo-płacowego.
 • Ustalenie listy pracowników włączonych do PPK.
 • Zapewnienie finansowania wpłat na rachunki PPK pracowników po zawarciu umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową.
 • Terminowe i prawidłowe naliczanie oraz przekazywanie wpłat do PPK,
 • Administrowanie dokumentacją PPK,
 • Realizacja bądź umożliwienie realizacji dyspozycji składanych przez pracowników w ramach PPK,
 • Terminowe przekazywanie określonych informacji związanych z prowadzonym PPK pracownikom oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisał umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie PPK,
 • Dopilnowanie terminu ponownego rozpoczęcia wpłat za danego pracownika do PPK w przypadku jego wcześniejszej rezygnacji z ich dokonywania (ponowny automatyczny zapis do PPK następuje co 4 lata).
 
Korzyści prowadzenia PPK dla pracodawcy i pracowników
Pracodawca Pracownik
 • Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat ponad poziom wpłaty podstawowej jako dodatkowy benefit dla pracowników.
 • Koszty pracodawcy związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o PPK stanowić będą dla niego koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłaty podstawowe do PPK są składową wynagrodzenia i nie będą od nich naliczane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Dodatkowe oszczędności na emeryturę.
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegającą zmianie z upływem czasu.
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia*.
 • Brak podatku od spadków i darowizn - środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadków i darowizn.

*Zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

 
Jak będą inwestowane środki zgromadzone w PPK?

Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w fundusze dostosowane do wieku danego pracownika, czyli tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna takich funduszy będzie - zgodnie z założeniami Ustawy o PPK - uwzględniać konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych, cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Alokacja funduszy zdefiniowanej daty: Część udziałowa (m.in. akcje) Część dłużna (m.in. obligacje)
od utworzenia funduszu do 20 lat przed zdefiniowaną datą 60 – 80% 20 – 40%
20 lat przed zdefiniowaną datą 40 – 70% 30 – 60%
10 lat przed zdefiniowaną datą 25 – 50% 50 – 75%
5 lat przed zdefiniowaną datą 10 – 30% 70 – 90%
począwszy od zdefiniowanej daty max. 15% min. 85%
PPK w Santander TFI – dlaczego warto?

Tworzymy proces, dzięki któremu kompleksowo przeprowadzimy Twoją firmę oraz pracowników przez wdrożenie PPK. Zapewnimy narzędzia do zarządzania PPK tak, aby zminimalizować czas poświęcony na administrowanie Planem, zachowując jednocześnie maksymalną transparentność dla pracowników.

Co nas wyróżnia?

 • 20 lat na rynku funduszy inwestycyjnych.
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku (licencjonowani doradcy inwestycyjni, posiadacze certyfikatów CFA).
 • Duże aktywa – zarządzanie aktywami o wartości ponad 15 mld zł (na 31.12.2018).
 • Zaufanie blisko 150 tys. Klientów.

Fundusze Santander TFI są doceniane na rynku

 
Jesteśmy częścią
Grupy Santander
202 000
Liczba pracowników
w Grupie Santander
13 700
Liczba
oddziałów
133 000 000
Liczba
Klientów
4
Liczba kontynentów, na których działa Grupa Santander
 • Marka rozpoznawalna na całym świecie, a przede wszystkim na kluczowych rynkach, na których Grupa Santander prowadzi działalność (Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Portugalia, Niemcy, Chile, Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Meksyk).
 • Jedna z największych grup finansowych na świecie i najsilniejsza instytucja finansowa w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej.
 • Jedna z najbardziej efektywnych i stabilnych Grup bankowych na świecie, ze wskaźnikami oraz wynikami wzrostu biznesu znacznie powyżej średnich dla sektora bankowego.
 • W 2017 r. Santander otrzymał kilka prestiżowych nagród rynkowych, w tym wyróżnienie „Global Bank of the Year”, m.in. za wyjątkowo szerokie i przełomowe wykorzystanie nowych technologii dla tworzenia zaawansowanych produktów doskonale dostosowanych do potrzeb Klientów.
PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami
Krzysztof Biskup

Krzysztof Biskup Dyrektor Sprzedaży Instytucjonalnej

Skontaktuj się2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).