PPK – nowy sposób na oszczędności
po 60. roku życia
 
 

PPK – zasady Twojego uczestnictwa

Automatyczny zapis do PPK
 • Osoby które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 55. roku życia zostaną automatycznie zapisane do PPK przez swoich pracodawców (wszyscy pracownicy, za których odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powinni zostać zapisani do PPK).
 • Osoby które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia mogą dołączyć do Planu, składając wniosek swojemu pracodawcy.
Środki w PPK są Twoją własnością prywatną

(Art. 3 ust. 2. ustawy o PPK „Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK [...]”).

 • Środkami w PPK możesz swobodnie dysponować na każdym etapie, zarówno przed ukończeniem 60. roku życia (zwrot, wypłata lub przeniesienie środków na zasadach opisanych w Ustawie o PPK), jak i po ukończeniu 60 lat (wypłata środków*). Zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi zasadami opodatkowania środków z PPK (również w przypadku dysponowania nimi przed ukończeniem 60. roku życia), opisanymi w ustawie o PPK.
 • Środki z PPK podlegają również dziedziczeniu, gwarantują to postanowienia ustawy o PPK.

*Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków, a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

PPK jest dobrowolne
 • Jako pracownik możesz w każdej chwili zrezygnować z wpłat do PPK, składając odpowiednią deklarację. Musisz mieć na uwadze to, że Twoja rezygnacja z wpłat oznacza, zwolnienie z tego obowiązku również Twojego pracodawcę. W efekcie do Twojego PPK nie będą wpłacane żadne środki.
 • W każdej chwili możesz ponownie rozpocząć realizację wpłat do PPK, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek swojemu pracodawcy.
 • Pracodawca ma obowiązek dokonywania co 4 lata ponownego, automatycznego zapisu do PPK pracowników, którzy dokonali wcześniejszej rezygnacji z wpłat (pracownicy, którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia). Nie pozbawia to pracownika prawa złożenia ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat.
Wybór funduszu zdefiniowanej daty
 • Zgodnie z ustawą o PPK gromadzone środki lokowane są w funduszu (subfunduszu) zdefiniowanej daty, właściwym dla Twojego wieku jako uczestnika PPK.
 • Możesz złożyć wniosek o zamianę jednostek uczestnictwa subfunduszu zdefiniowanej daty na jednostki uczestnictwa innego niż właściwy dla Twojego wieku subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. To Twoja decyzja i powinna być ona zgodna z poziomem ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować, a także indywidualnego celu oraz zakładanego czasu gromadzenia środków.
 
Wysokość wpłat do PPK

Od momentu zapisu do PPK (podpisania przez Twojego pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową) zarówno Ty, jak i Twój pracodawca jesteście zobowiązani do realizacji wpłat na Twój rachunek PPK (w praktyce wpłat dokonuje Twój pracodawca, przekazując odpowiednią kwotę na rachunek PPK). Wpłaty do PPK (Twoje oraz pracodawcy) to kwoty liczone od Twojego wynagrodzenia brutto. Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać zrealizowane w kolejnym miesiącu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Wysokość wpłaty podstawowej oraz dobrowolnej wpłaty dodatkowej wynosi:

Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa - obligatoryjna 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna do 2,5% do 2%
Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy)
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
 • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych w Ustawie o PPK warunków)

* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu Ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
** Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

 
Korzyści z prowadzenia PPK
 • Dodatkowe oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (pracownik przystępujący do PPK w wieku 20 lat, z wynagrodzeniem brutto 4000 zł miesięcznie, może zgromadzić 240 tys. zł*).
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegającą zmianie z upływem czasu
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia.**
 • Nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

* Po 40 latach oszczędzania, przy założeniu odpowiedniej stopy zwrotu (przy czym fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego) - wyliczenia dokonane poprzez Kalkulator PPK ze strony internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR): https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html
Założenia kalkulacji: wiek przystąpienia do PPK – 20 lat, wysokość wynagrodzenia brutto pracownika – 4000 zł, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracownika – 2%, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracodawcy – 1,5%, 0% dodatkowej wpłaty do PPK pracownika i pracodawcy, oszczędzanie w PPK do ukończenia 60. roku życia, prognozowana średnia roczna stopa zwrotu w okresie inwestycji – 3,5%, prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłaty – 2,75%, prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia – 2,8%, koszty zarządzania – 0,40%.
**Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

Promocje w opłatach PPK w Santander TFI

 • 0% opłaty za zamianę (zmianę alokacji inwestycji) od 11.10.2019 r. do odwołania.
 • 0% opłaty stałej za zarządzanie do 31.12.2020 r. i nie więcej niż 0,4% od 01.01.2021 r. - szczegóły w tabeli poniżej.
 • 0% opłaty za osiągnięty wynik (tzw. success fee) do 31.12.2021 r. i nie więcej niż 0,1% od 01.01.2022 r.
 • Brak dodatkowych opłat dla pracodawcy i pracownika za dostęp do dedykowanych serwisów PPK online i infolinii.
 • Obsługa procesów wymagających przedłożenia dokumentacji papierowej w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.
 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe – sprawdź informacje o PPK na portalu PFR.

Niższe opłaty za zarządzanie w subfunduszach Santander PPK SFIO – obniżenie stawek następuje od początku roku, w którym dany subfundusz osiągnie zdefiniowaną datę:

 
Wykorzystanie środków z PPK

Środki zgromadzone w PPK są Twoją prywatną własnością, możesz więc nimi swobodnie dysponować zarówno przed, jak i po osiągnięciu 60. roku życia. Oczywiście sposób wykorzystania tych środków, zasady rozliczania i opodatkowania dyspozycji określają szczegółowo obowiązujące przepisy prawa.

Przed osiągnięciem 60 roku życia:
 • W przypadku poważnego zachorowania Twojego, małżonka lub dziecka masz możliwość wypłaty do 25% środków jednorazowo lub w ratach, bez konieczności zwrotu.
 • Możesz wypłacić do 100% środków na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu - z obowiązkiem zwrotu całej kwoty (wartości nominalnej) na swój rachunek PPK w ciągu maksymalnie 15 lat (dla osób przed ukończeniem 45 lat).
 • Możesz w każdej chwili dokonać zwrotu środków. Kwota zwrotu będzie pomniejszona o:
  - 30% wartości odkupionych jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte z wpłat pracodawcy (środki te zostaną przekazane do ZUS jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne),
  - jednostki uczestnictwa nabyte za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa,
  - należny podatek od zysków kapitałowych
Po osiągnięciu 60. roku życia:
 • wypłata środków może odbyć się bez żadnych kosztów w przypadku, gdy: 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika PPK wypłacanych jest jednorazowo (chyba że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach), 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych przez okres 10 lat. Zmiana tego sposobu wypłaty będzie wiązała się z dodatkowymi konsekwencjami podatkowymi*
 • Istnieje również możliwość wnioskowania o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Uczestnik PPK może złożyć instytucji finansowej wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek, na rzecz którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych.
Przeniesienie środków do innego PPK:
 • Jeśli zmienisz pracę, masz możliwość przeniesienia swoich środków z rachunku PPK w dotychczasowej instytucji na rachunek PPK w instytucji finansowej, która prowadzi PPK na podstawie umowy z Twoim nowym pracodawcą. Odbywa się to w ramach tzw. wypłaty transferowej, a przeniesieniu podlegają wszystkie dotychczasowe wpłaty (Twoje, Twojego dotychczasowego pracodawcy oraz dopłaty roczne ze środków Funduszu Pracy, a także wpłata powitalna).

* Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków, a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty

 
Jak inwestowane są Twoje środki zgromadzone w PPK?

Środki z wpłat do PPK inwestowane są w fundusze dostosowane do wieku danego pracownika, czyli tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna takich funduszy - zgodnie z założeniami ustawy o PPK - uwzględniać konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe jest lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Alokacja funduszy zdefiniowanej daty: Część udziałowa (m.in. akcje) Część dłużna (m.in. obligacje)
od utworzenia funduszu do 20 lat przed zdefiniowaną datą 60 – 80% 20 – 40%
20 lat przed zdefiniowaną datą 40 – 70% 30 – 60%
10 lat przed zdefiniowaną datą 25 – 50% 50 – 75%
5 lat przed zdefiniowaną datą 10 – 30% 70 – 90%
począwszy od zdefiniowanej daty max. 15% min. 85%

Fundusze zdefiniowanej daty w ofercie Santander TFI

W ramach funduszu Santander PPK SFIO, uczestnikom PPK udostępniliśmy 8 subfunduszy zdefiniowanej daty. Ich charakterystyka dostępna jest na dedykowanych podstronach po kliknięciu w nazwę subfunduszu:

 
Bezpieczeństwo Twoich środków w PPK
Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

KNF sprawuje nadzór nad tym, czy Pracownicze Plany Kapitałowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o PPK. Jeśli w wyniku kontroli w instytucji finansowej okaże się, że prowadzi ona PPK niezgodnie z prawem, KNF wezwie tę instytucję do zaprzestania działań naruszających przepisy. Nadzór ma na celu ochronę uczestników PPK i ich oszczędności. Ponadto KNF na podstawie gromadzonych danych będzie przygotowywać statystyki dotyczące funkcjonowania PPK.

Nadzór Państwowej Inspekcji Pracy

Do obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) należy kontrola tego, czy pracodawcy we właściwy sposób spełniają obowiązki związane z prowadzeniem PPK. Wykroczenia związane z nieprawidłowym prowadzeniem PPK przez pracodawcę, takie jak: niedokonanie wpłat za uczestników, błędna wysokość wpłat lub brak dokumentacji rozliczeniowej, mogą wiązać się z karami grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 mln zł.

Infolinia PPK: 22 35 54 673

Telefoniczna obsługa uczestników PPK i pracodawców jest prowadzona od poniedziałku do piątku (we wszystkie dni, w które odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w godzinach 9:00 - 17:00. Koszt połączenia zgodny z cennikiem danego operatora.

PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami
Chcesz wdrożyć PPK, ale masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą
Zbigniew Najman

Zbigniew Najman Dyrektor Działu Sprzedaży

Skontaktuj się


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2020 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).