PPK – nowy sposób oszczędzania na emeryturę
 

PPK – zasady Twojego uczestnictwa

Automatyczny zapis do PPK
 • Osoby które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 55. roku życia zostaną automatycznie zapisane do PPK przez swoich pracodawców (wszyscy pracownicy, za których odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powinni zostać zapisani do PPK).
 • Osoby które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia mogą dołączyć do Planu, składając wniosek swojemu pracodawcy (pod warunkiem, że ich staż w danej firmie wynosi co najmniej 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy).
Środki w PPK są Twoją własnością prywatną

(Art. 3 ust. 2. Ustawy o PPK „Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK [...]”).

 • Środkami w PPK możesz swobodnie dysponować na każdym etapie, zarówno przed ukończeniem 60. roku życia (zwrot, wypłata lub przeniesienie środków na zasadach opisanych w Ustawie), jak i po ukończeniu 60 lat (wypłata środków)*.
 • Środki z PPK podlegają również dziedziczeniu, gwarantują to postanowienia Ustawy o PPK.

*Zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

PPK jest dobrowolne
 • Jako pracownik możesz w każdej chwili zrezygnować z wpłat do PPK, składając odpowiednią deklarację. Musisz mieć na uwadze to, że Twoja rezygnacja z wpłat oznacza, zwolnienie z tego obowiązku również Twojego pracodawcy. W efekcie do Twojego PPK nie będą wpłacane żadne środki.
 • W każdej chwili możesz ponownie rozpocząć realizację wpłat do PPK, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek swojemu pracodawcy.
 • Pracodawca ma obowiązek dokonywania co 4 lata ponownego, automatycznego zapisu do PPK pracowników, którzy dokonali wcześniejszej rezygnacji z wpłat (pracownicy, którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia). Nie pozbawia to pracownika prawa złożenia ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat.
Wybór funduszu zdefiniowanej daty
 • Zgodnie z ustawą o PPK gromadzone środki lokowane są w funduszu (subfunduszu) zdefiniowanej daty, właściwym dla Twojego wieku jako uczestnika PPK.
 • Możesz złożyć wniosek o zamianę uczestnictwa subfunduszu zdefiniowanej daty na jednostki uczestnictwa innego niż właściwy dla Twojego wieku subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. To Twoja decyzja i powinna być ona zgodna z poziomem ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować, a także indywidualnego celu oraz zakładanego czasu gromadzenia środków.
 
Wysokość wpłat do PPK

Od momentu zapisu do PPK (podpisania przez Twojego pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową) zarówno Ty, jak i Twój pracodawca jesteście zobowiązani do realizacji wpłat na Twój rachunek PPK (w praktyce będzie to robił Twój pracodawca, przekazując odpowiednią część Twojego wynagrodzenia na rachunek PPK). Wpłaty do PPK (Twoje oraz pracodawcy) to kwoty liczone od Twojego wynagrodzenia brutto. Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać zrealizowane w kolejnym miesiącu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Wysokość wpłaty podstawowej oraz dobrowolnej wpłaty dodatkowej będzie wynosiła:

Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa - obowiązkowa 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna do 2,5% do 2%
Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy)
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
 • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych warunków)

* Od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
** Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata podstawowa może być mniejsza niż 2% ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.

 
Jakie będą Twoje
korzyści z PPK?
 • Dodatkowe oszczędności na emeryturę
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegającą zmianie z upływem czasu
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia*
 • Brak podatku od spadków i darowizn - środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadków i darowizn.
 
Wykorzystanie środków z PPK

Środki zgromadzone w PPK są Twoją prywatną własnością, możesz więc nimi swobodnie dysponować zarówno przed, jak i po osiągnięciu 60. roku życia. Oczywiście sposób wykorzystania tych środków, zasady rozliczania i  opodatkowania dyspozycji określają szczegółowo obowiązujące przepisy prawa.

Przed osiągnięciem 60 roku życia:
 • W przypadku poważnego zachorowania Twojego, małżonka lub dziecka masz możliwość wypłaty do 25% środków jednorazowo lub w ratach, bez konieczności zwrotu.
 • Możesz wypłacić do 100% środków na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu - z obowiązkiem zwrotu całej kwoty na swój rachunek PPK w ciągu 15 lat (maksymalny wiek uprawniający do skorzystania z takiego rozwiązania to 45 lat).
Po osiągnięciu 60. roku życia:
 • Masz możliwość wypłaty zgromadzonych środków bez żadnych kosztów: 25% wypłacone jednorazowo, pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana sposobu wypłaty wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami podatkowymi*.
 • Możesz wypłacić 100% zgromadzonych środków w ramach świadczenia małżeńskiego. Wypłata w co najmniej 120 ratach.
Przeniesienie środków do innego PPK:
 • Jeśli zmienisz pracę, masz możliwość przeniesienia swoich środków z rachunku PPK w dotychczasowej instytucji na rachunek PPK w instytucji finansowej, która prowadzi PPK na podstawie umowy z Twoim nowym pracodawcą. Odbywa się to w ramach tzw. wypłaty transferowej, a przeniesieniu podlegają wszystkie dotychczasowe wpłaty (Twoje, Twojego dotychczasowego pracodawcy oraz dopłaty roczne ze środków Funduszu Pracy, a także wpłata powitalna).
 
Jak będą inwestowane Twoje środki zgromadzone w PPK?

Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w fundusze dostosowane do wieku danego pracownika, czyli tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna takich funduszy będzie - zgodnie z założeniami ustawy o PPK - uwzględniać konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Alokacja funduszy zdefiniowanej daty: Część udziałowa (m.in. akcje) Część dłużna (m.in. obligacje)
od utworzenia funduszu do 20 lat przed zdefiniowaną datą 60 – 80% 20 – 40%
20 lat przed zdefiniowaną datą 40 – 70% 30 – 60%
10 lat przed zdefiniowaną datą 25 – 50% 50 – 75%
5 lat przed zdefiniowaną datą 10 – 30% 70 – 90%
począwszy od zdefiniowanej daty max. 15% min. 85%
 
Bezpieczeństwo Twoich środków w PPK
Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

KNF będzie sprawować nadzór nad tym, czy Pracownicze Plany Kapitałowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o PPK. Jeśli w wyniku kontroli w instytucji finansowej okaże się, że prowadzi ona PPK niezgodnie z prawem, KNF wezwie tę instytucję do zaprzestania działań naruszających przepisy. Nadzór ma na celu ochronę uczestników PPK i ich oszczędności. Ponadto KNF na podstawie gromadzonych danych będzie przygotowywać statystyki dotyczące funkcjonowania PPK.

Nadzór Państwowej Inspekcji Pracy

Do obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) należeć będzie kontrola tego, czy pracodawcy we właściwy sposób spełniają obowiązki związane z prowadzeniem PPK. Wykroczenia związane z nieprawidłowym prowadzeniem PPK przez pracodawcę, takie jak: niedokonanie wpłat za uczestników, błędna wysokość wpłat lub brak dokumentacji rozliczeniowej, mogą wiązać się z karami grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 mln zł.

*Zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.
PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami
Krzysztof Biskup

Krzysztof Biskup Dyrektor Sprzedaży Instytucjonalnej

Skontaktuj się2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).