Zastrzeżenia prawne


Santander TFI S.A. informuje, że dane zawarte w serwisie internetowym Santander-PPK.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom miejsca sieciowego, a służą wyłącznie celom informacyjnym. Przedmiotowe informacje nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego, a także nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.


Zawartość serwisu internetowego Santander-PPK.pl jest własnością Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i korzysta z ochrony określonej przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2018.1191 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2018.419 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.2017.776 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.). Żadna część serwisu internetowego Santander-PPK.pl nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Santander TFI S.A. Użytkownicy serwisu internetowego Santander-PPK.pl uprawnieni są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ramach tzw. dozwolonego użytku, określonego przepisami ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ww. ustawy o ochronie baz danych.


Santander TFI S.A. dołożyło wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie internetowym Santander-PPK.pl były prawidłowe i zgodne z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018.2215), jednak zastrzega, iż nie stanowią one oficjalnej interpretacji przepisów obowiązującego prawa i Santander TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku lub w związku z treścią zamieszczoną w serwisie internetowym Santander-PPK.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wykładni obowiązujących przepisów prawa, należy skorzystać z usług podmiotów świadczących zawodowo pomoc prawną.
Informacja o utworzeniu przez Santander TFI SA funduszu zdefiniowanej daty zostanie opublikowana na stronie internetowej SantanderTFI.pl


Informacje zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.


Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.


Treści zawarte w serwisie Santander-ppk.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Zasady funkcjonowania PPK w Santander TFI S.A. będą określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.

2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).