Zastrzeżenia prawne


Santander TFI S.A. informuje, że dane zawarte w serwisie internetowym Santander-PPK.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom miejsca sieciowego, w tym oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a służą wyłącznie celom informacyjnym lub reklamowym. Przedmiotowe informacje nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego, a także nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.


Zawartość serwisu internetowego Santander-PPK.pl jest własnością Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i korzysta z ochrony określonej przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2018.1191 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2018.419 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.2017.776 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.). Żadna część serwisu internetowego Santander-PPK.pl nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Santander TFI S.A. Użytkownicy serwisu internetowego Santander-PPK.pl uprawnieni są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ramach tzw. dozwolonego użytku, określonego przepisami ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ww. ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).


Informacje zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne Santander należy zapoznać się z dokumentem kluczowych informacji dla inwestorów danego subfunduszu oraz prospektem informacyjnym danego funduszu zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze, a w przypadku funduszu Santander Prestiż SFIO również z uzupełniającym prospekt dokumentem dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Zarówno kluczowe informacje dla inwestorów, prospekty informacyjne, dokumenty dla klientów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a także sprawozdania finansowe funduszy dostępne są na stronie SantanderTFI.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w serwisie Santander-PPK.pl, w szczególności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.


Prezentowane na stronach serwisu internetowego Santander-PPK.pl wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. O ile nie zaznaczono inaczej, podane wyniki nie uwzględniają opłat z tytułu zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, ani podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu jest zależna od daty zbycia i odkupienia jednostek oraz poniesionych opłat i podatków. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy.


Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy Santander PPK SFIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.


Santander TFI S.A. dołożyło wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie internetowym Santander-PPK.pl były prawidłowe i zgodne z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018.2215), jednak zastrzega, iż nie stanowią one oficjalnej interpretacji przepisów obowiązującego prawa i Santander TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku lub w związku z treścią zamieszczoną w serwisie internetowym Santander-PPK.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wykładni obowiązujących przepisów prawa, należy skorzystać z usług podmiotów świadczących zawodowo pomoc prawną.


Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 stycznia 1998 roku.


Treści zawarte w serwisie Santander-PPK.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).